Norsk politikk overfor urfolk, nasjonale minoriteter og nye innvandrerminoriteter - noe å lære?

Foredragsholder:Professor Knut Kjeldstadli

Kort sammendrag
Staten Norge har hatt skiftende linjer overfor minoriteter - fra et prosjekt om å akseptere språklig mangfold fram til om lag 1850, deretter assimilasjon til godt etter andre verdenskrig, før en satsing på integrasjon i prinsippet vant fram. Har disse historiske erfaringene noe relevans i dag?