Et akademi for fremtiden

Det Norske Videnskaps-Akademis strategi 2021 - 2025

GRUNNLAG

Det Norske Videnskaps-Akademi ble stiftet som Videnskabsselskabet i Christiania 3. mai 1857. Akademiet har som formål å bidra til vitenskapens fremme (statuttenes § 1). Spesielt skal det fremme den grunnleggende og langsiktige forskningen innen alle fagområder ved å

 • Initiere og støtte vitenskapelig forskning
 • Arrangere møter og konferanser om vitenskapelige eller forskningspolitiske temaer
 • Tildele vitenskapelige priser
 • Avgi uttalelser i sentrale vitenskapelige spørsmål

 • Ivareta vitenskapens interesser overfor politiske myndigheter og i offentligheten

 • Fungere som kontaktorgan i norsk forskning

 • Representere norsk vitenskap overfor utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner

I sin virksomhet vil Akademiet være seg særlig bevisst

 • Vår samtids store og raske vitenskapelige fremskritt
 • Vitenskapens nøkkelrolle i å identifisere og løse samtidens utfordringer

 • Betydningen av fri kunnskapsutvikling

 • At hele vitenskapssamfunnet må mobiliseres i møte med de store samfunnsutfordringene

 • At utdanning, opplysning og kritikk er forutsetninger for samfunnsdebatt og gode politiske beslutninger

 • At Norges høye utdanningsnivå og store ressurser gir oss et særlig ansvar

STRATEGISKE MÅL

Akademiet skal representere den beste kvaliteten i norsk forskning

Akademiet skal tilstrebe at medlemsstokken har et høyt faglig nivå og god faglig bredde. Vi skal også tilstrebe god kjønnsbalanse og geografisk spredning. Akademiet skal samarbeide med andre akademier i Norge og i utlandet.

Akademiet skal fremme fremragende forskning

Akademiet skal ha et særlig ansvar for å skape forståelse for betydningen av grunnforskning, og for å løfte frem den uavhengige og nysgjerrighetsdrevne forskningen. Et særlig ansvar påligger Akademiet i å støtte og synliggjøre den fremragende forskningen, blant annet gjennom utdelingen av Abelprisen, Kavliprisene, HumSam-prisen og andre priser, samt gjennom VISTA-senterne og samarbeidet med Centre for Advanced Study (CAS).

Akademiet skal være en forskningspolitisk aktør

I kraft av sin uavhengige rolle skal Akademiet delta aktivt i den forskningspolitiske debatten. Gjennom kontakt med politikere, akademiske institusjoner, statsforvaltning, næringsliv og andre samfunnsaktører, skal Akademiet bidra til å fremme god forskningspolitikk.

Akademiet skal være en kunnskapsformidler

Akademiet skal tale vitenskapens sak i samfunnsdebatten. Vi skal formidle forskning og bidra til å øke forståelsen for den vitenskapelige forskningens betydning.

Vi vil særlig legge vekt på Vitenskapsråd for politikkutforming (science advice for policy) der Akademiet er bindeledd mellom miljøene som utvikler politikk på den ene siden, og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget slik det forvaltes i de fremste nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøene på den andre.

Akademiet skal være en engasjerende møteplass

Gjennom møter, seminarer og konferanser skal Akademiet bidra til å sette vitenskapen på dagsorden og til å belyse dagsaktuelle tema.

Akademiet skal ha et internasjonalt engasjement

Akademiet skal fremme kunnskapsutveksling og forskningspolitisk dialog på tvers av landegrenser. Gjennom aktivt engasjement skal vi arbeide for å støtte den frie forskningen internasjonalt.

Akademiet skal fremme forskningsrekrutteringen

Akademiet skal bidra til å skape sunn ettervekst i forskningen og gode vilkår for yngre forskere, blant annet gjennom samarbeid med AYF.

Akademiet skal ha en forskningsetisk beredskap

Akademiet skal ha et tydelig forskningsetisk engasjement som forplikter medlemmene. Vi skal ha et forskningsetisk utvalg.

Akademiet skal ha et egnet hus og gode lokaler

Akademiet skal ivareta Drammensveien 78, og utvikle eiendommen slik at den tjener virksomheten på best mulig vis.

Akademiet skal ha en kompetent og effektiv stab

Akademiet skal ha en stab som effektivt bidrar til virksomheten. Dette skal oppnås gjennom målrettet rekruttering og god personalpolitikk.
 

HOVEDTEMA FOR PERIODEN

Akademiet har valgt to tema som skal gis spesiell oppmerksomhet (gjennom tverrfaglige foredragsserier og diskusjonsmøter) i denne fireårsperioden:

 • vitenskapens bidrag til en bærekraftig omstilling 
 • demokratiets forutsetninger

Vedtatt på styremøtet 19. november 2020.