Klimaseminar

Hvorfor er effektivt internasjonalt samarbeid om klimapolitiske tiltak så vanskelig å få til?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Vitenskapsakademiets klimautvalg setter i sitt åpne møte 2. mars fokus på internasjonalt samarbeid for å oppnå globale klimaendringer. Hvorfor er effektivt internasjonalt samarbeid om klimapolitiske tiltak så vanskelig å få til? Arild Underdal, professor i statsvitenskap ved UiO, innleder til debatt. Kommentar ved Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved UiO og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Videnskapsakademiets klimautvalg, som ledes av Nils Roll-Hansen setter i dette møtet fokus på internasjonalt klimasamarbeid. Hvorfor er effektivt internasjonalt samarbeid om klimapolitiske tiltak så vanskelig å få til? 

Innledning ved Arild Underdal, professor i statsvitenskap, UiO
Kommentar ved Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, UiO

Øyvind Østerud og Arild Underdal

Global klimaendring har tre viktige kjennetegn som gjør effektiv klimapolitikk til en ekstremt krevende styringsutfordring. Det ene er at tidsspennene mellom tiltak og effekter er meget lange, i mange tilfelle strukket ut over mer enn én generasjon. Det andre er at det er tale om inngrep i meget komplekse systemer som vi ennå bare delvis forstår. Usikkerheten er i tillegg asymmetrisk, det vil si høyere for gevinster enn for kostnader. Det tredje er at forebyggende tiltak vil ha som offisielt mål å tilveiebringe globale kollektive goder av en type som knytter dem til et bredt spekter av menneskelig virksomhet, og som ingen enkelt stat ville være i stand til å tilveiebringe alene.

På denne bakgrunnen vil innlederen belyse begrensningene i det vi kan kalle politisk "problemløsningskapasitet", og gi noen eksempler på implikasjoner trukket i statsvitenskapelig (og økonomisk) forskning med hensyn til utforming av politiske institusjoner og klimapolitiske inngrep.