Akademimøte

The mind is what the brain does: En utfordring til teologi og kjønnsforskning

Åpent
Vitenskapsakademiet, foredragssalen 2. et.

Seniorprofessor Kari Elisabeth Børresen har satt som tittel på sitt foredrag i Det Norske Videnskaps-Akademi 11. mars: "The mind is what the brain does" - En utfordring til teologi og kjønnsforskning. Sitatet er hentet fra Steven Pinkers "How the Mind Works" fra 1997.

PROGRAM: 

  • Før foredraget holder professor Atle Kittang minnetale over Asbjørn Aarseth. 
  • Foredragsholder: Professor Kari E. Børresen, Universitetet i Oslo.

Om foredraget:

Hvis aktuell forskning har rett i at menneskets mentale funksjoner, som følelser, tenkning og bevissthet, er forankret i hjernen og at denne er kjønnsdifferensiert, kreves ny inkulturasjon av førmoderne Gudsbegrep og menneskesyn. For teologisk antropologi følger at menneskehetens særstilling i skaperverket reduseres til gradsforskjell fra andre pattedyr.

Tradisjonell teologi bygger på senantikke kirkefedres dualistiske definisjon av mennesket som sammensatt av kjønnet, dødelig kropp og kjønnsløs, udødelig sjel. I idéhistorisk perspektiv bygger feministisk konstruksjonisme på kirkefedrenes platoniserte omtolkning av menneskets Gudbilledlighet fra mannlig til almenmenneskelig privilegium, som knyttet til aseksuell rasjonalitet.

Fra 400-tallet fant kvinners streben etter åndelig likeverd utløp i kloster. Fra 1600-tallet ble idealet sekularisert, jfr. Salon-feminismens devise:l'esprit n'a point de sexe som på 1900-tallet ble videreført av Simone de Beauvoir: On ne naît pas femme, on le devient. (Man blir ikke født kvinne, man blir det). Derfor utfordres det kjønnspolitiske skillet mellom biologisk sex og sosiologisk gender av ny hjerneforskning. 

Samtidig har både tradisjonell teologi og feministisk kjønnsforskning holistisk potensial. Kristen antropologi kan vektlegge bibelsk tro på eskatologisk omskapning av dødelige mennesker, ikke oppstandelse av døde kropper som gjenforenes med udødelige sjeler. Feministisk antropologi kan inkorporere helhetlig kjønnsforskjell, uten førmoderne kjønnshierarki med atskilte roller for kvinner og menn i samfunn og kirke.