Nansens belønning for fremragende forskning 2011

Tidsfristen for å nominere kandidater til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning 2011 er 10. februar 2011. Se tekst for utfyllende informasjon.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning utdeles fra Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Belønningen består av et pengebeløp (pt. NOK 150.000), et diplom og Nansen-medaljen for fremragende forskning. Det deles normalt ut en belønning innen humaniora og samfunnsfag og en innen realfag og medisin.

Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Forslag til prisvinnere med kort begrunnelse (maks. 2 sider A4) samt CV og liste over publikasjoner sendes Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo.

For mer informasjon, se Nansenfondenes hjemmeside :

www.nansenfondet.no

Spørsmål kan rettes til styreformannen;
Professor Gunnar Nicolaysen
Telefon: 93 40 53 25
E-post: gunnar.nicolaysen@basalmed.uio.no

Eller styresekretær;

Line Therese Nævestad
Tlf.: 22 12 10 96
E-post: l.t.navestad@dnva.no.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Belønningen som består av et pengebeløp (pt. NOK 50.000) og et diplom kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år ved inngangen til det år hun eller han nomineres. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

TIDSFRIST FOR FORSLAG TIL BEGGE PRISER: 10. FEBRUAR 2011