Forskning eller business? Ja takk, begge deler

Samspillet mellom grunnforskning og anvendelsen av forskningsresultatene til å gjøre forretninger ble belyst fra mange forskjellige synsvinkler på årets VISTA-dag på Det Norske Videnskaps-Akademi. De fleste mente at de utfordringene man har ikke må stå i veien for et enda bedre samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og næringslivet. På lengre sikt vil det kunne gagne begge parter. Statoils forskningsdirektør Karl Johnny Hersvik (bildet) innledet til debatt.

Per Arne Bjørkum, Statoil, holdt innledningsforedraget der han beskrev grunnforskningen i et historisk perspektiv. Bjørkum er forfatter av boken «Annerledestenkerne» som kom i 2009.

Ett av hovedspørsmålene som ble stilt på VISTA-dagen er hvem som skal ha retten til forskernes resultater. Professor Inger Sandlie, Institutt for molekylær biologi ved Universitet i Oslo mente at universitetene må etablere systemer som gjør at forskerne ikke mister retten til egne forskningsresultater eller kontrollen over hvordan de utnyttes kommersielt. Inger Sandlie fikk nylig Innovasjonsprisen fra UiO for å ha skapt et fruktbart entreprenørmiljø med evne til å kombinere grunnforskning med forretningsdrift.

Tidligere VISTA-professor Bernt Øksendal gav i sitt foredrag flere eksempler på hvordan matematikk anvendes blant annet innen finansnæringen.

Den nysgjerrighetsdrevne grunnforskningen gir mange ganger ringvirkninger i form av innovasjon og etablering av nye bedrifter. Ståle Johansen fortalte forskningshistorien bak Electro Magnetic Geo Services (EMGS), Trondheimsbedriften som han grunnla.

Salve Dahle, direktør i Akvaplan-NIVA, viste hvordan miljøforskningen spiller en viktig rolle innen olje- og gassvirksomheten. VISTA post doc Dag Hjermann ved CEES forklarte hvordan marinbiologiske data, kunnskap og modeller har betydning både for petroleumsindustrien og fiskerinæringen.

Bilde
I panelet fra venstre: Olav Steinnes, Knut Bjørlykke, Inger Sandlie, Johan E. Hustad, og Karl Johnny Hersvik. Foto: Eirik Furu Baardsen
I panelet fra venstre: Olav Steinnes, Knut Bjørlykke, Inger Sandlie, Johan E. Hustad, og Karl Johnny Hersvik. Foto: Eirik Furu Baardsen

I den avsluttende paneldebatten, som ble ledet av Nils Christian Stenseth, var problemstillingen: Hva er forskningens viktigste resultat, publiserte artikler eller intellektuelle rettigheter? Professor Inger Sandlie fra UiO og Statoils forskningsdirektør Karl Johnny Hervik innledet til debatt. I panelet fikk de med seg Johan E. Hustad, prorektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, professor Knut Bjørlykke fra UiO og direktør Olav Steinnes fra Invent2.

Professor Nils Christian Stenseth, styremedlem i VISTA og visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, understreket at publisering i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter er alfa og omega. Forskning blir ikke kunnskap før resultatene er publisert. Publiseringen gir forskningen også et kvalitetsstempel som også vil være viktig for en eventuell fremtidig kommersiell utnyttelse. Stenseth pekte også på forskning og næringsliv har litt ulike tidsperspektiver. Forskningsresultater som blir oversett eller ikke forstått i sin samtid, kan vise seg å ha viktige anvendelser i fremtiden. Derfor er det viktig at dialogen mellom forskning og næringsliv er god og at det finnes ordninger som både ivaretar forskernes interesser og som samtidig gjør det mulig å anvende resultatene til å skape nye forskningsbaserte virksomheter, konkluderte Stenseth.