Akademimmøte i Bergen

Strategier på liv og død: Mekanismer som former havets mikrobielle økosystem

Åpent
Hotel Terminus, Bergen

Frede Thingstad fra Forskningsgruppen for marin mikrobiologi, Inst. for Biologi, UiB, skal snakke om «Strategier på liv og død: Mekanismer som former havets mikrobielle økosystem» på Akademimøtet i Bergen 3. november kl. 18.00. Møtet holdes på Hotel Terminus og er åpent for alle interesserte. Frede Thingstad er en av Norges fremste mikrobiologer. I 2010 ble han tildelt Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Årets Møbius.

Styreseminar og møte i Bergen, Hotel Terminus:

PROGRAM:

  • Minneord om Egil Pettersen ved Oddvar S. Nes

  • Tron Frede Thingstad: Strategier på liv og død: Mekanismer som former havets mikrobielle økosystem.

Havets mikroorganismer, her illustrert med kalkflagellaten Emiliania huxleyi, lever en utsatt tilværelse der kampen om begrensede resurser må kombineres med et intenst forsvar mot predatorer og virus. Illustrasjon:Ellen Karin Mæhlum
Havets mikroorganismer, her illustrert med kalkflagellaten Emiliania huxleyi, lever en utsatt tilværelse der kampen om begrensede resurser må kombineres med et intenst forsvar mot predatorer og virus. Illustrasjon: Ellen Karin Mæhlum 

Om foredraget

Havets overflatelag representerer to tredjedeler av jordoverflaten og står for ca halvparten av den totale primærproduksjonen. På grunn av de fysiske betingelsene for liv i vann er dette et økosystem totalt dominert av encellede mikroorganismer - alger, bakterier, protozoer og virus. Mens næringskjeden i havet for 30 år siden ble oppfattet som spesielt enkel, har moderne metoder endret dette til en fasinasjon over systemets dype kompleksitet. En tilnærmingsmåte til studiet av dette er å lete etter enkle og generelle mekanismer som gjentas på mange skalaer, og som på denne måten genererer nivåer av kompleksitet.

En slik mekanisme har sitt utspring i enkeltorganismenes grunnleggende valg mellom konkurranse og forsvar. Dette viser seg å generere biodiversitet som en hierarkisk struktur av "kinesiske esker" der organismenes strategivalg, havets biodiversitet, og havets biogeokjemi fremkommer som ulike aspekter av den samme teorien, og der det skapes et evolusjonært våpenkappløp som i denne mikrobielle verdenen fungerer på tidsskaler fra dager til 100 millioner år.