Bahrain: 14 helsearbeidere løslatt etter massivt internasjonalt press

Etter en at en rekke demonstrasjoner mot myndighetene i Bahrain var slått ned av landets sikkerhetsstyrker i mars-april 2011, ble tjue leger, sykepleiere og ambulansepersonell arrestert for å ha gitt medisinsk hjelp til skadede demonstranter, og etter en summarisk rettssak for en militær domstol, dømt til fengselsstraffer fra fem til femten år. Alle de tiltalte hevdet under rettssaken at de var blitt torturert i fengslet. 14 av dem er nå løslatt etter massivt internasjonalt press. - Akademiets menneskerettighetsutvalg har også engasjert seg i denne saken, og vi er takknemlige for at helsearbeiderne ble løslatt, sier komitéleder Arne Haaland (bildet).

Saken vakte stor internasjonal oppsikt, og mange internasjonale menneskerettsorganisasjoner som Amnesty International, Human Rights Watch, og Det internasjonale menneskerettsnettverket av vitenskapsakademier engasjerte seg.

I juli oppnevnte kongen en uavhengig undersøkelseskommisjon for å granske denne og lignende saker. Senere bestemte riksadvokaten at de tjue skulle løslates mot kausjon til deres sak kunne bli tatt opp på nytt.

Brev til myndighetene

Bilde
Arne Haaland, leder av Akademiets menneskerettighetskomité, er lettet over at de 14 helsearbeiderne ble løslatt.
Arne Haaland, leder av Akademiets menneskerettighetskomité, er lettet over at de 14 helsearbeiderne ble løslatt. Foto: Eirik Furu Baardsen

Akademiets menneskerettskomité henvendte seg i oktober 2011 til Kongen av Bahrain, statsministeren, helseministeren og justisministeren og ba om at helsearbeidernes sak snarest mulig måtte bli prøvd på nytt for en åpen sivil domstol. I våre brev påpekte vi at alt helsepersonell er moralsk forpliktet til å behandle alle som trenger hjelp uavhengig av deres politiske meninger, og ba om at påstandene om tortur måte bli undersøkt av en nøytral instans, opplyser Arne Haaland.

En sivil appelldomstol begynte behandlingen av saken allerede høsten 2011, men da saken enda ikke var avsluttet i mai 2012, sendte vi et nytt brev til kongen og landets regjering hvor vi slo fast at de tjue lot til å være dømt utelukkende fordi de hadde gjort sin plikt som helsepersonell og ba om at de måtte bli satt på frifot selv om appelldomstolen skulle finne dem skyldige.

Dommen falt den 14. juni: Ni av de tiltalte ble frifunnet, og fem fikk sine fengselsstraffer så redusert at de allerede var sonet. Fire av de tiltalte fikk sine dommer redusert fra 15 til henholdsvis 5, 3 og 1 år eller fra 10 til 1 år. (To av de opprinnelig tjue anklagede later til å ha flyktet fra Bahrain.)

I et nytt brev til kongen den 9. oktober har Menneskerettskomiteen uttrykt sin takknemlighet med at saken nå er ute av verden for fjorten av de tjue som opprinnelig var arrestert, og bedt om at de fire som fortsatt var idømt strenge straffer, måtte bli benådet.

Samtidig ba vi om at sykepleieren Hassan Matooq, som nå soner en dom på tre års fengsel for å ha deltatt i en fredelig demonstrasjon, må bli satt fri umiddelbart.