Akademimøte i Bergen

Big Science i små samfunn og religiøsitetens evolusjon

Åpent
Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Det er blitt en tradisjon at ett av Akademiets åpne medlemsmøter holdes i Bergen. I år arrangeres møtet 1. november på Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6. Det holdes to foredrag av henholdsvis Astri Andresen og Michael Stausberg, begge professorer ved Universitetet i Bergen og nyinnvalgte medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Astri Andresen og Michael Stausberg holder foredrag på Akademiets møte i Bergen 1. november 2012.Foto: Jan Kåre Wilhelmsen og Silje Gripsrud. Kilde: UiB
Foto: Foto: Jan Kåre Wilhelmsen og Silje Gripsrud.

Astri Andresen og Michael Stausberg holder foredrag på Akademiets møte i Bergen 1. november 2012.

De to foredragene: 

  1. Professor Astri Andresen, Universitetet i Bergen: "Big Science" i små samfunn: Det internasjonale biologiske programmet og studier av mennesker i sine miljø*
     
  2. Professor Michael Stausberg, Universitetet i Bergen: Om religiøsitetens og religionenes evolusjon: evolusjonsteoretiske og religionshistoriske perspektiver


Astri Andresen: "Big Science" i små samfunnDet internasjonale biologiske programmet og studier av mennesker i sine miljø

Human Adaptability, et program innenfor Det internasjonale biologiske programmet (IBP-HA, 1964-1974), initierte komparativ, flerfaglig og internasjonal forskning om hvordan arv og miljø interagerte. 

Programmet tok utgangspunkt i at interaksjon skapte variasjon mellom menneskelige befolkninger og at det hastet å etablere empiribasert kunnskap om evolusjonsprosessene: Samfunn verden over gjennomgikk en moderniseringsprosess som ville endre menneskets biologi, og siden opprinnelige folk var i ferd med å forsvinne var det nå siste sjanse til å studere deres tilpasning til miljøet og dessuten avdekke slektskapen mellom befolkninger i ulike deler av verden. 

Forelesningen vil vise hvordan programmets hovedsyn kom til uttrykk i undersøkelser av opprinnelige befolkninger i lokale miljø, med særlig vekt på det sirkumpolare området. På den ene siden bidro IBP-HA til å underminere det typologiserende rasebegrepet, på den annen side videreførtes tradisjonelle måte å forstå opprinnelige folk.

 

Michael Stausberg: Om religiøsitetens og religionenes evolusjon: Evolusjonsteoretiske og religionshistoriske perspektiver

I de siste tiår har forskere med evolusjonsteoretisk bakgrunn vist en fornyet interesse for tema og forskningsområder som tradisjonelt forvaltes av samfunnsvitenskap og humaniora. Nå finner man derfor evolusjonsteoretiske forklaringer av det meste, deriblant religion. En del (populærvitenskapelige) forskere prøver å forklare religion ut fra en ambisjon om å bortforklare den. Teorier som hevder at religion er en kulturell adapsjon og kan fungere adaptivt peker derimot på religionens positive rolle; den kan i så fall være en viktig ressurs for menneskehetens framtidige overlevelse.  Mer enn andre områder er den evolusjonsteoretiske teoretiseringen av religion dermed koblet til ideologiske interesser. 

Foredraget gir et innblikk i det aktuelle evolusjonsteoretiske forskningslandskapet om religion og diskuterer en del metodologiske og teoretiske premisser og problem ut fra et religionshistorisk/religionsvitenskapelig perspektiv. I hvilken grad er det overhodet mulig å snakke om en evolusjon av religiøsitet og religion til forskjell fra spørsmålet om religion eller religiøsitet eventuelt kan ha hatt en positiv evolusjonær funksjon?