Årsmøte med foredrag av Ingunn Lunde og Anders Goksøyr

Akademimøte i Bergen

Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen
Sammendrag

Web | PDF

6. november holdes det årlige Akademimøtet i Bergen. Det blir foredrag ved to av Akademiets nyinnvalgte medlemmer, Anders Goksøyr og Ingunn Lunde, som begge er tilknyttet universitetet i Bergen. Før foredragene holder Rolf K. Reed holder minnetale over Knut Aukland og Michael Jones holder minnetale over Jens Christian Hansen. Møtet som er åpent for alle interesserte, starter kl. 18.00 og holdes på Hotel Grand Terminus.

Program: 

Møtet innledes ved at Rolf K. Reed holder minnetale over Knut Aukland og Michael Jones holder minnetale over Jens Christian Hansen.

  • Professor Anders Goksøyr: "Økogenomikk - nye strategier for overvåking av havets helsetilstand"
  • Professor Ingunn Lunde: "Russisk språkkultur fra perestrojka til Putin"

Anders Goksøyr er instituttleder for Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen og Ingunn Lunde er ansatt ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Begge to er nye medlemmer dette året.

«Økogenomikk - nye strategier for overvåking av havets helsetilstand»
v/Anders Goksøyr, Universitetet i Bergen

Havet gir oss mat og arbeidsplasser, transportveier og leverer O2 til luften vi puster. I tillegg representerer det et uutforsket økosystem med potensielt nyttige enzymer og legemidler. Men havet bidrar også til folkehelse gjennom rekreasjon og velvære. Havet bidrar til vår egen helsetilstand, og derfor er det viktig å ha kontroll på havets helsetilstand også. Havmiljøet er nemlig truet fra ulike kanter, fra industriutslipp, urbanisering og oljevirksomhet. Også klimaendringene er med på å true havmiljøet, gjennom oppvarming, havforsuring, og oksygensvikt.

Kunnskap om havets helsetilstand handler ikke bare om å måle de fysiske og kjemiske parameterne, men også å forstå hvordan de biologiske systemene blir påvirket. Moderne metoder for å hente kunnskap ut av genene til organismer, kombinert med flytende roboter, kan ta oss dit.

 

«Russisk språkkultur fra perestrojka til Putin»
v/ Ingunn Lunde, Universitetet i Bergen

Språkkulturen er mangfoldet i samfunnet av språklige praksiser, språkholdninger, språkpolitikk og diskusjoner om språk. Et lands språkkultur er interessant blant annet fordi dens utvikling kan diskuteres innenfor en sosial kontekst og i relasjon til utenomspråklige størrelser som makt, politikk, økonomi eller teknologi. Samtidig er språkkulturen dynamisk i seg selv, fordi det alltid vil være et gap både mellom konkurrerende språkideologier og mellom ideologiene og mangfoldet av språklige praksiser i dagliglivet.

Språkendringer har en tendens til å akselerere i perioder som preges av økonomisk, politisk og sosial uro, noe som gjør Russland - fra perestrojka til Putin - til et svært aktuelt og interessant empirisk nedslagsfelt for en undersøkelse av språkendring og språkdebatt i skjæringspunktet mellom sosiolingvistikk og kulturstudier.