- med vekt på norsk olje- og gassvirksomhet i et historisk perspektiv

VISTA-dagen 2014 - Den frie forskningens betydning for industriell utvikling

Videnskapsakademiet, Drammensveien 78, Oslo

Samspillet mellom grunnforskning og industriell utvikling med utgangspunkt i vår petroleumsvirksomhet var hovedtema for VISTA-dagen 18. november som ble holdt på Det Norske Videnskaps-Akademi. Blant foredragsholderne var olje- og energiminister Tord Lien. 

VISTA, som ble etablert i 1985, har som mål å utvikle et godt og gjensidig samvirke mellom Statoil og norske grunnforskningsmiljøer.

Bilde
VISTA-stipendiat Chairmain Hamilton (t.h.) driver feltarbeid på Svalbard.
VISTA-stipendiat Chairmain Hamilton (t.h.) driver feltarbeid på Svalbard.

Hvordan bør universiteter og forskningsinstitusjoner forholde seg til at forskningen ut fra de beste motiver kan misbrukes, ikke minst politisk?

I kjølvannet av vurderingen fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) er det interessant for VISTA å belyse de mer prinsipielle sidene av forskningen: Forskingens frihet og dens grunnleggende karakter.

Norsk olje- og gassnæring har fra starten hatt et stort behov for nye teknologiløsninger på norsk sokkel, samt et nært samspill mellom næringen og forskningsmiljøene. Det gjelder både anvendt forskning, teknologiutvikling og fri grunnforskning. 

Universitetene har med sin faglige tyngde gitt avgjørende bidrag til å takle de store utfordringene knyttet til utviklingen av norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og gassnæringen har på sin side utfordret universitetsmiljøene med hensyn til relevant basiskunnskap om fundamentale problemstillinger og prosesser.

Det finnes en rekke historiske eksempler på dilemmaer ved anvendelse av ny viten. Et sentralt spørsmål har vært samfunnets bruk og misbruk av banebrytende matematisk-naturvitenskapelig forskning.

Hvilket ansvar har forskerne og universitetene? Hvordan bør de forholde seg til at forskningen ut fra de beste motiver kan misbrukes, ikke minst politisk?

Bilde
Olje- og energiminister Tord Lien skal snakke om  "Forvaltning av våre olje og gassressurser – og forskningens betydning" på VISTA-dagen
Olje- og energiminister Tord Lien skal snakke om "Forvaltning av våre olje og gassressurser – og forskningens betydning" på VISTA-dagen. Foto: OED/Scanpix 

Tematikken reiser en rekke etiske spørsmål og utfordringer, bl.a. sensurering av forskning, og ikke minst; hvem skal på hvilket grunnlag kunne påberope seg rett til å bestemme hva som er «god» eller «skadelig» forskning?

Et sentralt tema for VISTA dagen 2014 er å drøfte denne type problemstillinger.

Nærmere opplysninger hos Cecilie Evjen; e-post cecilie.evjen@dnva.no