Akademimøte i Bergen

Hva er lov? Bioteknologi, lovgivningsprosesser og slektskap. Noen antropologiske perspektiver

Åpent
Hotel Grand Terminus, Zander Kaaes gate 6, Bergen

Minnetale over Thorvald Sætersdal ved Karen B. Helle

Foredrag ved professor Marit Melhuus: Hva er lov? Bioteknologi, lovgivningsprosesser og slektskap. Noen antropologiske perspektiver

Norsk bioteknologilovgivning er kontroversiell; den til dels restriktive loven medfører en diskrepans mellom lov og praksis.  Med et historisk tilbakeblikk, vil jeg fokusere på den norske lovgivningsprosessen med et spesielt blikk på assistert befruktning og de praksiser som har vært mest omstridt: anonym sæddonasjon, eggdonasjon og surrogati.  Alle disse kretser om etablering av slektskapsrelasjoner og tilskrivning av legitimt morskap og farskap. Ved å koble lovgivningsprosesser til slektskapsforståelser synliggjøres noen grunnleggende verdier i det norske samfunn og hvordan disse verdiene også endres over tid.

Marit Melhuus er professor i sosialantropologi ved Universietetet i Oslo. Hun har de siste årene arbeidet med betydninger av slektskap i Norge. Med utgangspunkt i assistert befruktning, reproduksjonsteknologi, lovgivningsprosesser og offentlige debatter utforsker hun utviklingen av en norsk biopolitkk og dens ringvirkninger i skjæringsfeltet mellom praksis og forestilinger. Denne forskningen gjenspeiler mer overgripende interesser knyttet til lokale forståelser av kunnskap, moral, politikk, religion og natur i et komparativt perspektiv.