Strategi for Akademiet 2016-2020

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har på sitt møte 25. august vedtatt en strategi for virksomheten den nærmeste 4-årsperioden. Les hele strategiplanen under tittelen "Et Akademi for fremtiden".

Bilde
Presidiet i Det Norske Videnskaps-Akademi for 2016. Akademiets preses Ole M. Sejersted flankeres av generalsekretær Øivind Andersen og visepreses Hans Petter Graver. Foto: Eirik Furu Baarden
Presidiet i Det Norske Videnskaps-Akademi for 2016. Akademiets preses Ole M. Sejersted flankeres av generalsekretær Øivind Andersen og visepreses Hans Petter Graver. Foto: Eirik Furu Baarden

  

ET AKADEMI FOR FREMTIDEN

 

DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI STRATEGI 2016 - 2020

 

 

Grunnlag (statuttenes § 1):

 

Det Norske Videnskaps-Akademi har som formål å bidra til vitenskapens fremme. Spesielt skal Akademiet fremme den grunnleggende og langsiktige forskningen innen alle fagområder ved å

 

·         initiere og støtte vitenskapelig forskning

·         arrangere møter og konferanser om vitenskapelige eller forskningspolitiske temaer

·        tildele vitenskapelige priser

·        avgi uttalelser i sentrale vitenskapelige spørsmål

·        ivareta vitenskapens interesser overfor politiske myndigheter og i offentligheten

·        fungere som kontaktorgan i norsk forskning

·        representere norsk vitenskap overfor utenlandske akademier og internasjonale organisasjoner


UTFORDRINGER

I sin virksomhet vil Akademiet ta høyde for følgende sentrale momenter:

  • Det skjer store og raske vitenskapelige fremskritt i verden i dag som norske miljøer må lære av og bidra til.
  • Vitenskapen har en nøkkelrolle i å identifisere og løse mange av de problemer verden står overfor.
  • Utfordringene krever innsats fra alle grener av vitenskapssamfunnet.
  • Utdanning, opplysning og kritikk er forutsetninger for å motvirke uheldige løsninger som ikke bygger på den beste tilgjengelige kunnskap.
  • Som en rik nasjon med høyt utdanningsnivå har Norge et spesielt ansvar for å bidra.

STRATEGISKE MÅL

Akademiet skal være en forskningspolitisk aktør
I kraft av sin uavhengige og kritiske rolle skal Akademiet delta aktivt i den forskningspolitiske debatten og bidra til å fremme en god forskningspolitikk blant annet gjennom kontakt med politikere, statsforvaltning og næringsliv.

Akademiet skal være en kunnskapsformidler
Akademiet skal fremme forståelsen for vitenskapelig forskning og formidle forskningsresultater.

Akademiet skal være en engasjerende møteplass
Gjennom målrettede arrangementer og møter skal Akademiet fremme en aktiv kunnskapsdebatt hvor fag og samfunn møtes på en måte som støtter opp under norske forskningsmiljøer. Akademiet skal ha utvalg knyttet til sentrale og aktuelle temaer.

Akademiet skal ha et internasjonalt engasjement
Akademiet skal fremme kunnskapsutveksling og forskningspolitisk dialog og fremme den frie forskningen internasjonalt blant annet gjennom aktivt engasjement i internasjonale organisasjoner og samarbeid med andre akademier.  

Akademiet skal fremme fremragende forskning
Akademiet skal ta et særlig ansvar for å skape forståelse for betydningen av grunnforskning og mer generelt den uavhengige og nysgjerrighetsdrevne forskningen. Det skal især fremme den mest fremragende forskningen og dele ut Abelprisen, Kavliprisen og andre priser. Akademiet skal delta i offentlighetsarbeidet som ligger til prisene.

Akademiet skal representere bredden og kvaliteten i norsk forskning gjennom sine medlemmer
Akademiet skal tilstrebe at medlemsstokken har god faglig bredde, geografisk spredning og rimelig kjønnsbalanse og skal samarbeide med andre akademier Norge.

Akademiet skal ha en forskningsetisk beredskap
Akademiet skal ha en klar og tydelig forskningsetisk stemme og holdning som forplikter medlemmene. Det skal ha et forskningsetisk utvalg.

Akademiet skal ha et egnet hus og gode lokaler
Akademiet skal sørge for at Drammensveien 78 bevarer sin stil og atmosfære. Samtidig skal Akademiet utvikle eiendommen slik at den tjener virksomheten på best mulig måte. Det gjelder Akademiet både som arbeidsplass og som møteplass.

Akademiet skal ha en kompetent og effektiv stab
Gjennom målrettet rekruttering og god personalpolitikk skal Akademiet ha en stab som effektivt bidrar til at Akademiet når sine mål.