Yaras Birkelandpris til Therese Renstrøm

Therese Renstrøm er tildelt Yaras Birkelandpris 2016 for sitt doktorgradsarbeid i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo. Prisen på 100.000 kroner ble overrakt av Yaras teknologidirektør Pierre Herben på Det Norske Videnskaps-Akademi 22. september i forbindelse med årets Birkelandforelesning (bildet). Per Amund Amundsen, leder av utvalgskomiteen, begrunnet tildelingen før Therese Renstrøm holdt sin prisforelesning.

Bilde
Therese Renstrøm mottok Yaras Birkelandpris av selskapets teknologidirektør Pierre Herben. Foto: Eirik Furu Baardsen
Therese Renstrøm mottok Yaras Birkelandpris av selskapets teknologidirektør Pierre Herben. Foto: Eirik Furu Baardsen

Et grunnleggende spørsmål innen Therese Renstrøms forskningsfelt kjerne-astrofysikk er å forstå hvordan grunnstoffene i universet dannes. 
 
Hovedtrekkene er kjent: Hydrogen og helium ble dannet mot slutten av Big Bang, mens en del andre grunnstoffer dannes ved fusjonsprosesser i stjerner.

Men dette kan ikke forklare hvordan tyngre grunnstoffer enn jern og nikkel blir til. Fremdeles er det mye vi ikke vet om dannelsen av disse tunge stoffene, men vi vet at nøytroninnfanging - at en kjerne tar opp et nøytron for så å omdannes til en tyngre kjerne - er den sentrale mekanismen.

Supernovaer og kolliderende nøytronstjerner

Innfangningen av nøytroner skjer ved to ulike prosesser, en rask og en langsom, og Renstrøms arbeid har bidratt til kunnskap om begge. Den raske prosessen er den vi har minst kunnskap om, men det er kjent at den krever svært høy tetthet av nøytroner, som vi kanskje finner i supernovaer og når nøytronstjerner kolliderer.

Nøyaktig hvordan dette foregår er fremdeles uklart. En hovedutfordring er å finne gode data for de kortlivede isotopene som inngår i prosessen.

Therese Renstrøm har gjort målinger på størrelser som kan brukes til å regne ut sannsynligheten for nøytroninnfanging, noe som er helt essensielt i forståelsen av grunnstoffdannelse.

Klare paralleller til Birkeland

Det kan definitivt dras paralleller mellom Renstrøms arbeid og det Kristian Birkeland gjorde, skriver komiteen som vurderer kandidater til Yaras Birkelandpris.

Komiteen legger vekt på at de begge er drevet av en fascinasjon for å forstå kosmiske fenomener som ikke er tilgjengelige for direkte eksperimentering i laboratoriet.

Mens Birkeland brukte Maxwells elektromagnetisme, som den gang var relativt ny, kombinert med laboratorieforsøk med plasma for å forklare nordlys, har Renstrøm benyttet målinger av egenskapene til atomkjerner for å belyse dannelsen av atomkjerner i utilgjengelige områder av universet.

Om prisvinneren

Bilde

Therese Renstrøm fikk graden ph.d. ved UiO i 2015 med avhandlingen Probing statistical properties of Ni, Ge, Nd and Sm isotopes.

Hun hadde Sunniva Siem som veileder, med Magne Guttormsen og Ann-Cecilie Larsen som medveiledere, alle ved Fysisk institutt, UiO.
Renstrøm har gjennomført eksperimenter ved syklotronlaboratoriet ved UiO og New SUBARU-laboratoriet ved Kobe i Japan. Hun deltok også i eksperimenter ved Michigan State University.

Therese Renstrøm er nå post doc. ved UiO.

Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi ble utdelt første gang i 2009. Prisen alternerer annethvert år mellom fysikk og kjemi, og skal gå til et doktorgradsarbeid som best møter Birkelands forskerånd.