Akademimøte 22. november kl. 18.00

Nukleære utfordringer for Norge

Dette møtet vil bestå av tre ulike foredrag, som på hver sin måte belyser kveldens tema. Innlederne er Per Strand, Karl G. Johanessen og Brit Salbu. 

Bilde
Foto: Jane Rix.
Foto: Jane Rix.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtet er åpent for alle interesserte! Påmeldingsskjema nederst i denne saken

 

Dagsorden

Minnetale over Knut Aastveit ved Åsmund Bjørnstad
Minnetale over Arne Martin Klausen ved Thomas Hylland Eriksen
Per Strand: Det nukleære trusselbildet 2018
Karl G. Johannesen: Håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg - Statens rolle og ansvar
Brit Salbu: Norsk radioaktivitetsforskning -- hvordan møter vi fremtidige utfordringer

 

Om foredragene:

Per Strand: Det nukleære trusselbildet 2018
Strand er direktør ved Avdeling sikkerhet, beredskap og miljø, Statens strålevern.

Bilde
Foto: Statens Strålevern.
Foto: Statens Strålevern.

Alvorlige atomhendelser kan inntreffe og ramme Norge eller norske interesser i utlandet. Hvis en slik hendelse inntreffer, kan konsekvensene bli svært alvorlige. Forurensning, nedfall og eksponering for ioniserende stråling kan føre til konsekvenser for liv, helse, miljø og andre samfunnsinteresser. Håndteringen av en slik alvorlig hendelse vil være krevende, både på kort og lang sikt. Statens strålevern har ansvar for å gjøre løpende vurderinger av dette trusselbildet. Trusselbildet har endret seg de siste årene, og nukleære utfordringer er en stor del av denne utviklingen. Statens strålevern ga i høst ut en rapport om disse endringene (StrålevernRapport 2018:10). Endringene og utviklingstrekkene i trusselbildet de siste årene gir nye utfordringer for det videre arbeidet med norsk atomberedskap.

 

Karl G. Johannesen: Håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg - Statens rolle og ansvar

Bilde
Obligatorisk!

Johannesen er prosjektleder i Nærings- og fiskeridepartementet.

 
Norge har to forskningsreaktorer og 17 tonn brukt brensel. Oppryddingen etter den norske nukleære virksomheten ble i 2016 beregnet til å koste nær 15 mrd. kroner i investeringer, hvorav deponi for brukt brensel alene er anslått å koste nærmere 10 mrd. kroner. Andre vesentlige kostnader er behandlingen av brukt brensel og riving av reaktorer. Foredraget vil berøre bakgrunn, status og fremtidige planer.
 

 

Brit Salbu: Norsk radioaktivitetsforskning -- hvordan møter vi fremtidige utfordringer
Salbu er professor og leder av CERAD SFF Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Bilde
Foto: NMBU.
Foto: NMBU.

En rekke kilder har bidratt, bidrar fremdeles eller vil kunne bidra til utslipp av radioaktivitet i fremtiden. Vi må lære av tidligere hendelser for å være bedre forberedt om nye hendelser inntrer. Målet for CERAD SFF er gjennom grunnleggende langsiktig forskning å utvikle «state-of-the-art» verktøy og metoder for å beskytte mennesker og miljø fra stråling, også kombinert med andre stressfaktorer. CERAD skal styrke vår evne til å vurdere konsekvenser og risiko knyttet til stråling, ved å fokusere på de faktorer som bidrar vesentlig til usikkerhet. Foredraget vil derfor fokusere på CERADs nøkkelområder, dvs kilder og utslipp, transport i ulike økosystemer, biologisk respons samt konsekvensvurderinger, ikke bare knyttet til helse og miljø, men også til økonomi og samfunn