Åpent møte i regi av Forskningsetisk utvalg

Hvilket ansvar har de store institusjonene i å ivareta forskningsintegritet og opplæring i forskningsetikk?

Åpent
Akademiet, Drammensveien 78

Åpent møte i regi av Det Norske Videnskaps-Akademis forskningetiske utvalg 

Bilde
Detalj kakkelovn

God forskningsetikk er ikke alene et ansvar for den enkelte forsker. Forskningsinstitusjonene har også et betydelig ansvar for å sikre at de forskningsetiske normer etterleves. Dette er fremhevet i forskningsetikkloven fra 2017 der det heter i § 5:

«Forskningsinstitusjoner skal sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Institusjonen har ansvaret for:
a)    nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente forskningsetiske normer og
b)    at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer.» 

Forskningsinstitusjonenes ansvar er likeledes fremhevet i ALLEAs Code og Conduct fra 2017. Det heter her at for å sikre god forskningspraksis skal forskningsinstitusjonene fremme en bevissthet om og en kultur for forskningsintegritet (punkt 2.1). https://www.allea.org/wp-content/uploads/2019/01/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2019_Norwegian.pdf 

Med sine erfaringer fra ulike ståsteder vil de fire innlederne sette søkelyset på forskningsinstitusjonenes ansvar for å skape og sikre et miljø for god forskningsetikk.   

 

Program

17:00  Velkommen ved preses Hans Petter Graver

17:05  Professor Matthias Kaiser, forskningsdirektør ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. 
Matthias Kaiser har ledet forskningsprosjektet “Forskningsintegritet I Norge» som avsluttes 30. september i år

17:35 Professor Deborah Oughton, forskningsdirektør ved Centre for Environmental Radioactivity, NMBU og professor II ved Universitetet i Oslo
Deborah Oughton har siden 1994 undervist PhD-studenter i forskningsetikk. Hun er medlem av ALLEA Permanent Working Group on Science and Ethics

17:55  Forsker Kjersti Lohne, Akademiet for yngre forskere (AYF)

18:15 Pause med enkel servering

18:45 Professor Marit Halvorsen, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Marit Halvorsen er nestleder i UiOs forskningsetiske komité. 

19:15 Spørsmål og diskusjon

 

Dørene åpner kl 16:30. Det blir enkel servering fram til møtestart.

Møtet er åpent for alle, men påmelding er nødvendig.