Stort potensiale for energiteknologier

Yaras Birkelandpris til Rokas Sažinas

Les om prisen:

Yara Birkelandspris for 2019 i kjemi går til  PhD Rokas Sažinas. Prisen er på 100.000 kroner og overrekkes i forbindelse med Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Bilde
Yaras Birkelandspris 2019
Rokas Sažinas, vinner av Yaras Birkelandspris 2019, foto: Madeleine Delp Bergsjø/

I begrunnelsen fra juryen står det at Sažinas’ arbeid vil ha et stort potensiale for videreutvikling av energiteknologier for konvertering av fornybare energikilder til hydrogen som energibærer og konvertering av kjemisk energi (hydrogen) tilbake til elektrisk energi.
Rokas Sažinas ble tildelt PhD-graden ved NTNU, Trondheim i oktober 2017. Arbeidet med tittelen “Stability and cation diffusion in BaZrO3-based proton conducting solid state electrolytes” ble utført under veiledning av professor Tor Grande, og biveileder professor Mari-Ann Einarsrud ved NTNU Trondheim.
 

Tverrfaglig
Dr. Rokas Sažinas’ arbeid er tverrfaglig, i skjæringspunktet mellom materialkjemi og materialvitenskap. Doktorarbeidet var en del av et større samarbeidsprosjekt «Functional oxides for clean energy technologies: fuel cells, gas separation membranes and electrolysers». Prosjektet er knyttet til utfordringer med utvikling av brenselceller/elektrolysører basert på protonledende keramer.  
Rokas Sažinas’ arbeid har vært nyskapende med tanke på å ta i bruk teknikker som tidligere ikke har blitt benyttet i arbeidet med å utvikle brenselceller. Han har ved å kombinere studier av mekaniske egenskaper (Vickers hardhetstest) til keramiske overflater eksponert mot kjemiske omgivelser, etablert helt ny kunnskap og ny metodikk for å forstå kjemisk og mekanisk stabilitet av materialer til bruk i brenselceller.
Han har også utviklet to nye kjemiske metoder for deponering av Ba og Zr tracere for studier av diffusjon i disse keramiske materialer Dette har vært avgjørende for å koble empiriske studier av diffusjon med diffusjonsteori. 
Energiteknologier
Sazinas' arbeid vil ha stor betydning for videreutvikling av energiteknologier basert på protonledende keramer. Slike elektrokjemiske celler har et stort potensial for konvertering av fornybare kilder til hydrogen som energibærer og konvertering av kjemisk energi (hydrogen) tilbake til elektrisk energi.
Avhandlingen inneholder 6 artikler som er publisert i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter alle med Rokas Sažinas som førsteforfatter.
Vedtektene for Yaras Birkelandpris sier at den skal tildeles for et doktorgrads arbeid utført ved et norsk universitet.
Kristian Birkeland
Størstedelen av Kristian Birkelands forskning var innenfor romforskning, studier av nordlys og magnetisme. Han er kjent for sin grensesprengende og innovative forskning basert på å kombinere teoretiske og empiriske data. Mest kjent er han for entreprenørskapet i utviklingen av Birkeland-Eyde prosessen med utvinning av nitrogen fra luft ved dannelse av nitrogenoksid i 3000oC plasma, som var forløperen til industriell gjødselproduksjon. Prisen fokuserer på miljø og teknologi, og skal stimulere interessen for interdisiplinær forskning og utvikling.