Arild Stubhaug & Stein Kuhnle:

Akademimøte i Bergen: Stein Rokkan (1921 - 1979)

Åpent
Hotel Norge, Bergen

Stein Rokkan (1921 - 1979) var en norsk statsviter og politisk sosiolog. Rokkan introduserte begrepene "sentrum og periferi" og "motkulturer" for å forstå norsk historie og politisk utvikling. Rokkan står og så bak formuleringen "stemmer teller, men ressurser avgjør" i valg.

 

Program:
Foredrag ved forfatter Arild Stubhaug. Stein Rokkan: Eit miniportrett
Foredrag ved professor Stein Kuhnle. Stein Rokkan som veileder og forskningsleder

Stubhaug om foredraget:
I 1968 ønskte dei store amerikanske universiteta Harvard, Yale og Stanford alle å få Stein Rokkan i sin stab som fulltids professor i political science, statsvitskap. Liknande tilbod kom også frå universitet i Manchester, London og Paris. Rokkan valde då å bli verande i sitt professorat i Bergen, trass i at han i USA ville fått ein gasje tre gonger høgare og at han der ville arbeidd saman med forskarar han hadde eit inspirerande fagleg fellesskap med. Men Rokkan takka ja til sporadiske gjesteprofessorat og ei rekke sentrale tillitsverv.

I heile den statsvitskapelege verda blei Rokkan sett på som ei drivkraft, fagleg og administrativt. Då han døydde i 1979, berre 58 år gammal, blei innsatsen og arbeidet hans rost i alle leirar, særleg innan den retninga som blir kalla samanliknande politikk. Han var blitt eit forbilde, ein modell av en international scholar. 

Kuhlne om foredraget:
Stein Rokkan ble utnevnt til professor i sosiologi med særlig plikt til å undervise i politisk sosiologi ved Universitetet i Bergen sommeren 1966. Dette var en måned etter at jeg fullførte eksamen artium. Min opprinnelige plan om å studere statsvitenskap i Oslo ble raskt endret, og jeg ble i stedet, etter forberedende prøver høsten 1966, en del av det første kullet av studenter i det nye faget samfunnskunnskap, som Rokkan etablerte i Bergen fra 1967. «Timing» kan være avgjørende for valg, muligheter og livsløp. I mitt tilfelle fikk disse sammentreffene i tid avgjørende betydning for studiet og for en karriere innenfor akademia. Innlegget vil fremheve Stein Rokkans betydning som veileder, forskningsleder og kollega. Han ble en rollemodell for den første generasjonen av statsvitere fra Bergen med hovedfag i sammenlignende politikk.

Bilde
Stein Rokkan, Arild Stubhaug og Stein Kuhlne
Stein Rokkan, Arild Stubhaug og Stein Kuhlne