Møte

Folkeforbundet 100 år og De forente nasjoner 75 år

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Folkeforbundet 100 år og De forente nasjoner 75 år

Dette møtet ble utsatt ett år på grunn av pandemien

I 2020 passerer både Folkeforbundet (FF) og De forente nasjoner (FN) viktige milepæler. Det er 100 år siden FF ble grunnlagt som en del av fredsslutningen etter første verdenskrig, og 75 år siden seierherrene i annen verdenskrig i San Francisco forsommeren 1945 ble enige om å grunnlegge FN. 

Folkeforbundet og FN skulle ideelt danne grunnlaget for en mer rettsbasert internasjonal orden. Internasjonalt økonomisk samarbeid var i utgangspunktet ikke en del av FFs ansvarsområde, men under presset fra de mange økonomiske problemer og kriser i mellomkrigstiden, kom FF og tilknyttede organisasjoner også til å engasjere seg i internasjonale økonomiske spørsmål. For de allierte etter annen verdenskrig kom de internasjonale økonomiske spørsmål til å spille en sentral rolle og ble tatt opp både i FN og i de såkalte Bretton Woods organisasjonene, Det internasjonale pengefondet (the International Monetary Fund) og Verdensbanken (the International Bank for Reconstruction and Development), og etter hvert en lang rekke FN-institusjoner som skulle fremme økonomisk utvikling i verden utenfor Europa og Nord-Amerika. FF og FN spilte spilte dessuten av viktig rolle hva gjaldt mandatområder i mellomkrigstiden og avkolonisering etter annen verdenskrig. Ikke minst som følge av de vanskelige nasjonalitetsproblemer ved fredsslutningen etter første verdenskrig, særlig i Øst- og Sentral-Europa, var seierherrene sterkt opptatt av minoriteters rettigheter. Ved etableringen av FN, var deltagerne mer opptatt av individuelle menneskerettigheter. Internasjonalt helsesamarbeid var ikke noe sentralt tema ved etableringen av FF, men ble det fra tidlig på 1920-tallet, dels som et resultat av privat filantropisk aktivisme og finansiering. Med etableringen av Verdens helseorganisasjon (WHO) fikk det internasjonale helsesamarbeidet et sterkere organisatorisk uttrykk, og medlemslandene og deres bidrag erstattet langt på vei filantropene. Norge var en langt fra en entusiastisk deltaker i FF, men desto mer engasjert ved etableringen av FN. Seminaret tar for seg hovedtrekk ved forsøkene på å fremme en mer regelbundet internasjonal orden siden første verdenskrig, og Norges engasjement i disse prosessene.

Program
17.00 Registrering og kaffe

17.30 Møtet åpner.

Tema 1. Folkeforbundet og FN og internasjonal nyordning. En tidslinje. Ved Helge Pharo og Øyvind Østerud

Tema 2. Folkeforbundet og FN som garantister for nasjonal suverenitet og sikkerhet. Ved Helge Pharo

Tema 3. Folkeforbundet, FN og den ikke-vestlige verden. Mandatområder, trusteeships, avkolonisering og Norges rolle. Ved Øyvind Østerud

Tema 4. Folkeforbundet, FN og en internasjonal økonomisk orden. Norske standpunkter og norske interesser. Ved Jarle Simensen

Tema 5. Minoriteters rettigheter og menneskerettigheter. Norges rolle. Ved Hanne Hagtvedt Vik

Tema 6. Internasjonalt helsesamarbeid og Norge. Ved Sunniva Engh

Panelsamtale - hvilken vei vil globale rettsordninger ta framover?