Se opptak

Quo vadis flyktningkonvensjonen? Global flyktningebeskyttelse i dag og i morgen

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Foredrag ved Maja Janmyr, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Minnetalen over Per Andersen ved Edvard Moser er utsatt til 10. juni 2021
Minnetalen over Janne Bondi Johannessen ved Marit Westergaard er utsatt til 15. april 2021

 

Gjør internasjonale konvensjoner noen forskjell? Flyktningkonvensjonen av 1951 har lenge vært ansett som den internasjonale flyktningrettens «magna carta», og har vært det viktigste grunnlaget for å fremme søknader om asyl til verdens stater. Men flyktningbeskyttelse er likevel et svært politisert tema, og flere stater stiller nå åpent spørsmålstegn ved hvorvidt Flyktningkonvensjonen fremdeles er relevant. Mange av de viktigste vertslandene for verdens flyktninger har i tillegg ikke sluttet seg til konvensjonen. Denne forelesningen føyer seg inn i rekken av pågående politiske og akademiske diskusjoner om «slutten» på det globale flyktningregimet, og undersøker hvorvidt Flyktningkonvensjonen faktisk spiller en avgjørende rolle for internasjonal beskyttelse for flyktninger. Er Flyktningkonvensjonen av betydning, og i så fall, hvordan?

Se opptak:

 

 

Om Maja Janmyr:
Professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, UiO. Hun begynte på UiO i 2018 etter at ha arbeidet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen i ti år.

Hennes forskning fokuserer særlig på flyktningers rettigheter og levekår i Midtøsten, og på FNs flyktningkonvensjon i land som ikke har ratifisert denne konvensjonen.

Hun er aktuell med å lede flere store forskningsprosjekter, blant annet ”Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention (BEYOND)” finansiert av ett europeiskt toppstipend ERC Starting Grant (2021-2025), og "Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB)" finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program (2019-2023).

Janmyr er medlem av Akademiet for yngre forskere (AYF), og har også mottatt flere akademiske priser, blant annet Meltzerprisen for yngre forskere i 2014, og Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning i 2018.

Bilde
Foredragsholder 10. desember 2020