Ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk:

Vi kan forvente større og mer omfattende skogbranner i årene som kommer

I en ny meddelelse fra Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for klima, miljø og ressursbruk hevdes det at de siste års omfattende skogbranner, både globalt og i våre nærområder, er et varsel på en utvikling mot vegetasjonsbranner av et omfang vi ikke har sett tidligere i menneskets moderne historie. Slike scenarier tillegges ifølge meddelelsen i dag for lite vekt i vurderingen av fremtidens klimautvikling.

Bilde
 Matt Howard on Unsplash
Matt Howard / Unsplash

De siste årene har det vært flere store og intense vegetasjonsbranner, blant annet i Australia, California, Sibir, Brasil – og i Norge. Vegetasjonsbranner er en del av det naturlige kretsløpet, men forskning viser at det er økende risiko for kraftigere branner ettersom kloden blir varmere, og at brannene kommer til andre tider av året og i andre områder enn før. Det er laget en rekke prognoser over fremtidig risiko for skogbranner. Disse viser at selv med en global klimapolitikk som oppfyller de mest ambisiøse målene i Paris-avtalen slik at temperaturøkningen begrenses til 1,5 grader over førindustrielt nivå, vil vi se en vesentlig økning i risikoen for store skogbranner.

Som vi har sett, har slike branner ofte store konsekvenser for både mennesker og materielle verdier. De kan i tillegg utgjøre en betydelig fare for det biologiske mangfoldet.   

En global økning i vegetasjonsbranner kan også være selvforsterkende, da slike branner bidrar til å frigjøre store mengder CO2. Fra 1997 til 2016 tilsvarte CO2-utslippene fra vegetasjonsbranner ca. 22 % av de globale CO2-utslippene fra fossilt brennstoff. Dersom vegetasjonsbranner øker i størrelse og omfang kan de på sikt utgjøre ekstreme hendelser som medfører irreversible endringer i klimasystemet.