Akademiets utvalg for vitenskapsrådgivning

Decarbonisation of Buildings

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Bygninger står for 40 prosent av EUs energibruk og omtrent 36 prosent av energirelaterte klimagassutslipp, eller omtrent 25 prosent av de totale klimagassutslippene.

I Norge kan energieffektivisering av bygninger bidra til frigjøring av over 20TWh pr. år. Ved riktig bruk av materialer og en forbedret byggeprosess vil også indirekte utslipp kunne reduseres betraktelig. Resultatet kan bli reduserte strømpriser og frigjort ren elektrisk energi til andre sektorer og eksport av energi til andre land.

Hvordan oppnår vi dette?

I EU er det nå økt fokus på energieffektivisering ved deep renovation og energy efficiency som hovedtema (se rapport fra EASAC: Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs).
I Fit for-55-pakken er det økt fokus på "renovation" fordi EU nå ser hvor dyrt det vil være å dekke fossil energi som brukes til å varme opp byggene (både ved direkte bruk av gass, men også indirekte gjennom fjernvarme fra kull- og gasskraftverk) med fornybar elektrisitet. Siden det vil innebære svært store investeringer i overføringslinjer og ny produksjon, så viser alle beregninger (EU bruker PRIMES-modellen, mens i Norge har vi brukt TIMES-modellen til å undersøke dette) at det mest lønnsomme er å redusere behovet. Dette er det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme tiltaket når vi skal nå klimamålene. Utfordringen er at det ikke er privatøkonomisk lønnsomt – hovedsakelig fordi privatpersoner har en forventning om å få nedbetalt tiltaket innen 3-5 år, mens tiltakets faktiske levetid kan ligge mellom 15-60 år. Så de tekniske løsningene finnes, det er å få på plass de finansielle modellene for å utløse dette som er utfordrende.

Se opptak av seminaret: 

Dette seminaret presenterer resultatene fra en ny rapport fra den europeiske akademisammenslutningen EASAC: Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs, og ser nærmere på potensialet for reduksjon av klimagassutslipp og energibruk i bygninger i Norge 
og hvordan dette kan oppnås. 

09:00 - 09:05   Åpning, Lise Øvreås, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi
09:00 - 09:15   Innledning, Asgeir Tomasgard, FME NTRANS 

09:15 - 09:45   EUs politikk på klimagassutslipp og energibruk knyttet til bygninger
                            Presentasjon av hovedresultatene fra EASAC rapporten

                            Arild Gustavsen, FME ZEN

09:45 - 10:05   Energieffektiviseringspotensialet for bygningsmassen i Norge
                            Nina H. Sandberg, SINTEF Community

10:05 - 10:25   Materialer og utslipp knyttet til bygninger
                            Helge Brattebø, NTNU 

10:25 - 10:45   Utslipp i byggefasen – hvordan få ned disse?
                            Kristin Fjellheim, SINTEF Community

10:45 - 11:05   Pause

11:05 - 11:25   Eksempler på løsninger som bidrar til mindre energibruk og utslipp
                             Marit Thyholt, Skanska

11:25 - 11:45   Område-perspektiv – hvilke fordeler kan man oppnå ved å se på hele områder
                            i stedet for enkeltbygg

                             Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim Kommune

11:45 - 12:35   Paneldebatt     
                            Karen Byskov Lindberg, SINTEF
                            Guro Hauge, Zero
                            Hege Schøyen Dillner, Grønn Byggalianse,    
                            Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim Kommune

Møteleder: Ruth Astrid Sæter

Arrangementet sendes via zoom. For å få tilsendt  zoom-lenke, meld deg på her