H.M. Kongen var til stede

Nansen minneforelesning: Se billedkavalkade

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Arrangert av
Det Norske Videnskaps-Akademi

Med økonomisk støtte fra Komitéen til Bevarelse av Polarskibet "FRAM" og
Nansenfondet og de dermed forbundne fond i anledning Fridtjof Nansens fødselsdag 10. oktober.

Frammuseet

Foredrag ved Andreas Føllesdal, professor ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet og Maja Janmyr, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Sammendrag
Situasjonen i Ukraina og verden for øvrig setter søkelys på svakheter og styrker ved dagens internasjonale flyktningrett. Fridtjof Nansen innsats for flyktninger for 100 år siden preger fremdeles dagens folkerettslige rammeverk for beskyttelse av flyktninger. Hans tanker om ansvarsfordeling for beskyttelse av flyktninger og behovet for kreative løsninger – slik som Nansenpasset – er fremdeles viktige utgangspunkt. 

Foredraget redegjør for Nansens preg på dagens flyktningrett, og utdyper og svarer på to utfordringer:
1)    Den internasjonale flyktningretten gir flyktninger særlige krav på internasjonal støtte, utover medlidenhet og solidaritet med andre sårbare grupper. Er en slik forrang forsvarlig? 
2)    Hva er en rettferdig ansvarsfordeling stater imellom for å håndtere og løse dagens flyktningsituasjoner? Har naboland et særlig moralsk ansvar? Hvordan kan prinsipper om internasjonal solidaritet best tillempes i praksis?

Vi argumenterer for at flyktninger har en viss forrang. Deres situasjon skyldes dels vårt system av suverene stater, som tillater at stater forfølger egne borgere. Det innebærer både at flyktningenes tog vil fortsette i framtiden, og at alle stater må dele på ansvaret for å ivareta dem.

Bilde
Nansen minneforelesning 2022
Andreas Føllesdal og Maja Janmyr

Andreas Føllesdal er professor i politisk filosofi ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo; og er tilknyttet forskningsprosjektet GOODINT om målsettinger for integreringspolitikk ved UiT - Norges arktiske universitet.

Sammen med Geir Ulfstein leder han PluriCourts, et senter for fremragende forskning (SFF) om internasjonale domstolers legitimitet, finansiert av Norges forskningsråd. De har også ledet et Advanced Grant fra det europeiske forskningsråd (ERC): MultiRights – the Legitimacy of the Multi-Level Human Rights Judiciary, 2011-2016; og et prosjekt ved Senter for grunnforskning/Centre for Advanced Studies ved Videnskapsakademiet i 2009, Should States Ratify Human Rights Conventions? 

Han fikk doktorgrad i filosofi fra Harvard universitet som Fulbright Fellow på en avhandling om statsgrensers normative betydning. Føllesdal publiserer innenfor politisk filosofi og internasjonal rettsteori, blant annet om fordelingsrettferdighet, den europeiske menneskerettighetsdomstol, subsidiaritet, og om EU.

Maja Janmyr er professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, UiO. Hennes forskning fokuserer særlig på flyktningers rettigheter og levekår i Midtøsten, og på FNs flyktningkonvensjon i land som ikke har ratifisert denne konvensjonen.

Hun er aktuell med å lede flere store forskningsprosjekter, blant annet ”Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention (BEYOND)” finansiert av ett europeiskt toppstipend ERC Starting Grant (2020-2025), og "Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB)" finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program (2019-2023).

Janmyr er tidligere medlem av Akademiet for yngre forskere (AYF), og har også mottatt flere akademiske priser, blant annet UiOs pris for yngre forskere 2021, Meltzerprisen for yngre forskere i 2014, og Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning i 2018.

Relatert bildegalleri

Kongen til stede ved Nansen minneforelesning