Nansen minneforelesning

Om Nansenpasset og flyktningsituasjonen i Europa – da og nå

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Arrangert av
Det Norske Videnskaps-Akademi

Med økonomisk støtte fra Komitéen til Bevarelse av Polarskibet "FRAM" og
Nansenfondet og de dermed forbundne fond i anledning Fridtjof Nansens fødselsdag 10. oktober.

Frammuseet

Foredrag ved Andreas Føllesdal, professor ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet og Maja Janmyr, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Om Nansenpasset og flyktningsituasjonen i Europa – da og nå


Sammendrag
Situasjonen i Ukraina og verden for øvrig setter søkelys på svakheter og styrker ved dagens internasjonale flyktningrett. Fridtjof Nansen innsats for flyktninger for 100 år siden preger fremdeles dagens folkerettslige rammeverk for beskyttelse av flyktninger. Hans tanker om ansvarsfordeling for beskyttelse av flyktninger og behovet for kreative løsninger – slik som Nansenpasset – er fremdeles viktige utgangspunkt. 

Foredraget redegjør for Nansens preg på dagens flyktningrett, og utdyper og svarer på to utfordringer:
1)    Den internasjonale flyktningretten gir flyktninger særlige krav på internasjonal støtte, utover medlidenhet og solidaritet med andre sårbare grupper. Er en slik forrang forsvarlig? 
2)    Hva er en rettferdig ansvarsfordeling stater imellom for å håndtere og løse dagens flyktningsituasjoner? Har naboland et særlig moralsk ansvar? Hvordan kan prinsipper om internasjonal solidaritet best tillempes i praksis?

Vi argumenterer for at flyktninger har en viss forrang. Deres situasjon skyldes dels vårt system av suverene stater, som tillater at stater forfølger egne borgere. Det innebærer både at flyktningenes tog vil fortsette i framtiden, og at alle stater må dele på ansvaret for å ivareta dem.

Bilde
Foredragsholder 10. desember 2020
Maja Janmyr

Om Maja Janmyr:
Professor i internasjonal migrasjonsrett ved Det juridiske fakultet, UiO. Hun begynte på UiO i 2018 etter at ha arbeidet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen i ti år.

Hennes forskning fokuserer særlig på flyktningers rettigheter og levekår i Midtøsten, og på FNs flyktningkonvensjon i land som ikke har ratifisert denne konvensjonen.

Hun er aktuell med å lede flere store forskningsprosjekter, blant annet ”Protection without Ratification? International Refugee Law beyond States Parties to the 1951 Refugee Convention (BEYOND)” finansiert av ett europeiskt toppstipend ERC Starting Grant (2020-2025), og "Refugees and the Arab Middle East: Protection in States Not Party to the Refugee Convention (REF-ARAB)" finansiert av Norges forskningsråds FRIPRO-program (2019-2023).

Janmyr er medlem av Akademiet for yngre forskere (AYF), og har også mottatt flere akademiske priser, blant annet Meltzerprisen for yngre forskere i 2014, og Chr. Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning i 2018.

Bilde
Foredragsholder Nansen minneforelesning 10. oktober 2022
Andreas Føllesdal