Formiddagsmøte

Kjernekraft og klimakrise

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Stein A. Evensen. Han er professor emeritus i indremedisin ved UiO og Rikshospitalet. Dekanus ved Det medisinske fakultet 1998 – 2006. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Kommandør av St. Olavs orden.

Mange finner det urealistisk at utslippskutt og økt bruk av sol- og vindenergi kan ivareta energietterspørselen og samtidig hindre global temperaturøkning på over 1.5 grader. Kjernekraft produserer ikke klimagasser og er en  stabil og effektiv produsent av energi. Alvorlige og viktige innvendinger mot kjernekraft er utfordringer med lagring av avfall og konsekvenser av ulykker og sabotasje. Men interessant nok er det argumenter om kostnader og tid det tar å bygge kjernekraftverk som oftest fremmes  av motstandere av kjernekraft.  Men, hva er for dyrt og hva er for lang tid for å nå klimamålene når vi faktisk  trekkes utfor stupet? 

Foredraget er en kritisk gjennomgang av argumentene mot bruk av kjernekraft. Bygger argumentene om pris og byggetid på utdaterte beregninger og manglende kunnskaper om moderne reaktorteknologi? Blokkerer frykt for ulykker og sabotasje på rasjonell vurdering av risiko? Er det vurdert i hvilken grad kjernekraft kan hindre hundretusener av dødsfall årlig som skyldes luftforurensning fra kullfyrte kraftverk og ulykker i gruver og damanlegg?