Rapport fra workshop-serien Energikrisen i Europa

Energikrisen i Europa og det norske kraftmarkedet

En serie med seks workshoper

Dette var de seks workshopene:

1. Energikrisen – mer enn en priskrise? (7.4.2022)
Energikrisen, er det mer enn en priskrise? Skyldes utslagene i energiprisene alene geopolitiske forhold, eller er dette noe som vil skje oftere i framtiden? Er det mangel på muligheter for å produsere ren energi i dag og vil det bli tydeligere fremover? Hvordan håndterer vi energikrisen fra et forbrukerperspektiv? Er det behov for kortsiktige tiltak eller langsiktige strukturelle endringer i markedene?

Se opptak fra workshopen
 

2. Rettferdig fordeling og markedsdesign i kraftsektoren (25.4.2022)
Dagens markedsdesign har sikret at de som vil betale mest for strøm får kjøpe den, samtidig som tilbyderne av strøm tilbyr den så billig som mulig. Det er den marginale tilbyderen som setter prisen og alle de andre tjener. Dette gir optimal ressursallokering på både kort og lang sikt, men nå har det oppstått en rekke interessante spørsmål rundt krafteksport, fordelingseffekter, prisdannelse og virkemidler. 

Se opptak fra workshopen

3.  Energiproduksjon og bruk i Norge (13.5.2022)
Tilgangen på ren og konkurransedyktig energi er en viktig faktor for både omstillingen av det norske samfunnet og framtidig velferd. Målet med seminarserien er å diskutere og systematisere det tverrfaglige faktaunderlaget innenfor tematikken.

Se opptak fra workshopen

4.  Karbonprising (3.6.2022)
Karbonprisene i EU har stor innvirkning både på kraftpriser og omstillingen av europeisk industri. Mekanismer som Carbon Border Adjustment Mechanism kan benyttes til å supplere karbonprising for å sikre konkurransedyktig industri, men kan og legge hindringer for effektiv handel. Samtidig er det en interessant utvikling i det frivillige karbonmarkedet. Workshoppen diskuterte både hvordan disse markedene virker og kan eller bør utvikle seg videre.

Se opptak fra workshopen

5. Energieffektivisering i bygg og industri (17.6.2022)
Bygninger står for 40 prosent av energiforbruket i EU og ca. 36 prosent av energirelaterte klimagassutslipp. I Norge kan energieffektivisering av bygninger bidra til frigjøring av over 20TWh årlig. Potensielt kan energieffektivisering redusere strømprisene, frigjøre ren energi til nytte for både industri og eksport, styrke forsyningssikkerheten, og minske behovet etablering av nye verdikjeder, markeder og infrastrukturer. Workshoppen så på nåværende situasjon og diskuterte videre utvikling.

Se opptak fra workshopen

6. Forsyningssikkerhet for elektrisk kraft (23.8.2022)
2022 var det første året hvor det var reell bekymring for at vi ikke hadde nok tilgjengelig vannkraft. Sikker tilgang på strøm er grunnleggende for norske samfunnsfunksjoner. Vi er utsatt for tørrår og varierende tilsig i vannkraftsystemet, og forsyningssikkerheten forutsetter muligheten til kraftutveksling. Det finnes også andre trusler, som ekstremvær, terror/sabotasje, driftspåkjenninger, og manglende bemanning/kompetanse. Graden av IKT-avhengighet er økende og nødvendig for integrasjon av fornybare energikilder, samspill med flere energibærere, automatisering, fleksible markeder, selvforsyning og lokale energisamfunn. Samtidig representerer digitale løsninger økende trusler for kraftsystemet.

Se opptak fra workshopen

Konklusjonene fra workshop-serien Energikrisen i Europa er nå oppsummert og presentert i rapporten Energikrisen i Europa og det norske kraftmarkedet.

Bilde
Forside rapport om energikrisen
Rapporten Energikrisen i Europa og det norske kraftmarkedet oppsummerer konklusjonene fra workshop-serien DNVA var med å arrangere i 2022.

I 2022 var Akademiet med på å arrangere seks workshops under paraplytittelen «Energikrisen i Europa». Bakgrunnen for workshopene var en lengre periode med svært høye energipriser i Europa, som forplantet seg til høye strømpriser i Norge og store prisforskjeller mellom regioner.

Målet med workshop-serien var å diskutere og systematisere det tverrfaglige faktaunderlaget som forskningsmiljøene har utviklet innenfor tematikken.

Konklusjonene er nå oppsummert og presentert i rapporten Energikrisen i Europa og det norske kraftmarkedet. Rapporten trekker også sammen læring og syntese på tvers av workshopene.

Les rapporten Energikrisen i Europa og det norske kraftmarkedet 

Samarbeid

Følgende partnere deltok i samarbeidet om workshop-serien:
FME-sentrene NTRANS, CINELDI, ZEN, HighEFF, Include, NorthWind og HydroCEN, sammen med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Det Norske Videnskaps-Akademi.

Bilde
Anders Elverhøi (Photo: Ola Gamst Sæther for DNVA).
Anders Elverhøi var Akademiets drivende kraft bak workshop-serien. (Foto: Ola Gamst Sæther for DNVA)
Bilde
Asgeir Tomasgard, FME, NTRANS / NTNU Energy Transition.
Asgeir Tomasgard fra FME, NTRANS/NTNU Energy Transition var sammen med Anders Elverhøi ildsjelen bak workshop-serien. (Foto: Ola Gamst Sæther for DNVA)