Nobelprisvinnere til EU-kommisjonen

Fortsatt behov for bruk av dyr i medisinsk forskning

Om innspillet fra Moser og Moser

Edvard Mosers tok  initiativ til et innspill til EU-kommisjonen, som i sommer drøfte bruk av dyr i forskning. Oppropet ligger i sin helhet som pdf i saken (se nederst)

39 Nobelvinnerne har skrevet under på innspillet.

EU har egne lover for å beskytte dyr som brukes til vitenskapelige formål. 
EUs direktiv 2010/63/EU.

 EASACs uttalelse i 2015: Vitenskapsråd til fordel for Europa (Science Advice for the Benefit of Europe).

Les mer om EU-kommisjonen.

Om European Citizens Initiative

European Citizens Initiative engasjerer seg mot dyreforsøk.

«Save cruelty-free cosmetics – Commit to a Europe without animal testing».

De jobber for at: 

At EU skal beskytte og styrke forbudet mot dyreforsøk innen kosmetikk.

Å endre EUs kjemikalieforordning, slik at man sikrer menneskers helse og miljø, men uten krav til dyreforsøk.

Å modernisere vitenskapen i EU ved å forplikte seg til et lovforslag gjennom et veikart for å fase ut alle dyreforsøk i EU før slutten av gjeldende valgperiode (2024).

Det er særlig det siste punktet som kan ramme medisinsk forskning.

Aktuelt

Khrono:Kan forby nesten all forskning på dyr (12.09.2023)

Edvard Moser og 38 andre Nobelprisvinnere reagerer på et forslag om EU skal sette en sluttdato for all bruk av forsøksdyr innen forskning. Mens de fleste vil være enige i et forbud mot å bruke dyr til utvikling av kosmetikk, er trolig holdningene annerledes til bruk av dyr i medisinsk forskning. 

EU-kommisjonen drøftet tidligere i 2023 fremtidige behov for bruk av forsøksdyr. Kommisjonen peker på at for å få best mulig forståelse av og innsikt i helse, sykdommer og biologisk mangfold er det fremdeles behov for bruk av dyr i forskning. Kommisjonen foreslår imidlertid å utvikle tiltak for å bidra til ytterligere reduksjon av dyreforsøk i vitenskapen.

Et viktig innspill til EU-kommisjonens arbeid kom fra et opprop signert av 39 Nobelprisvinnere, initiert av Edvard Moser og May-Britt Moser. Edvard Moser er glad for at EU-kommisjonen erkjenner at dyreforsøk er et nødvendig ledd i biomedisinsk forskning og forskning på mekanismer og behandling av sykdom. Flere av underskriverne er også Kavlprisvinnere.

Bilde
Mann forsker ved å se i mikroskop
Edvard Moser og 38 Nobelprisvinnere har kommet med innspill til EU-kommisjonen. (Foto: Geir Morgen / NTNU)

– Dette utelukker ikke fortsatt arbeid for å redusere antall dyr, og forbedre forholdene for dyr i forskning, men jeg tror ikke at alternative metoder i overskuelig framtid fullt ut kan ta plassen til dyreforsøk i forståelsen av hvordan biologiske systemer fungerer i levende organismer, sier Edvard Moser. 

Bakgrunn: Fortsatt behov for bruk av dyr i forskning

Bilde
Kvinne smiler.
Anne Spurkland (Foto: UiO)

European Academies' Science Advisory Council (EASAC ) har i en årrekke arbeidet for å legge forholdene til rette for forskning, særlig innen bio-medisin, klima og energi.  I 2015 utarbeidet EASAC en fellesuttalelse – sammen med en rekke andre akademiorganisasjoner i Europa – om at det fortsatt vil være behov for å bruke dyr i ulike typer forskning. Det gjelder for eksempel innen bio-medisinsk forskning, hjerneforskning, utvikling og testing av nye medisiner, for eksempel mot kreft.

Det Norske Videnskaps-Akademi er aktivt engasjert i EASAC, hvor Anne Spurkland, UiO, deltar i biomedisinsk gruppe. 

Forskerne trenger forsøksdyr

Kjetil Taskén, vise-preses i DNVA, peker på betydningen av Akademiets internasjonale arbeid med vitenskapsrådgivning.

– Det er i sommer gitt viktige råd til EU-kommisjonen om fremtidige behov for bruk av forsøksdyr, sier Kjetil Taskén.

Allmennheten er godt tjent med at det utvikles nye medisiner, slik vi så under pandemien. Forskerne trenger forsøksdyr for å teste ut medisinene før de anvendes på mennesker. Dagens direktiv sikrer de strengeste standardene for forskning på dyr til fordel av menneskers og dyrs helse.

Bilde
Visepreses. Mann.
Visepreses Kjetil Taskén (Foto: OUS)

Forskere er forpliktet til å følge tre prinsipper ved bruk av dyr i forskning:

1) bruke alternative metoder, som modellering eller in vitro-metoder (i laboratoriet), som unngår bruk av dyr når det er mulig. 

2) minimere antallet dyr som brukes i forskning uten å sette vitenskapelige mål i fare.

3) minimere smerte, lidelse, nød eller varig skade og bedre dyrevelferd.

Et folkelig initiativ: European Citizen’s Initiative 

I vår ble det fremmet et forslag til Europaparlamentet og EU-kommisjonen fra European Citizen's Initiative (EUI) om å forby bruk av dyr knyttet til utvikling av kosmetikk. De fleste av oss vil være enig dette. Men forslaget la også opp til at EU skal sette en sluttdato for all bruk av dyr innen forskning. Dette fikk Edvard Moser til å reagere.    

Nobelforskere protesterer

Edvard Moser og May-Britt Moser tok initiativet til et opprop om nødvendigheten av – for visse typer forskning – å kunne fortsette med forskning på dyr. Oppropet ble i løpet av en ukes tid i sommer signert av 38 andre Nobelprisvinnere.

Oppropet med signaturer er sendt til en rekke sentrale personer i EU-parlamentet og EU-kommisjonen, som gir uttrykk for at dette har vært et særdeles viktig innspill i denne prosessen. 

EU-kommisjonens svar 

Kommisjonens skriver blant annet følgende i sitt svar (datert 25.07.23): De er positive til et forbud mot bruk av dyr til utvikling av kosmetikk. Men, «kommisjonen deler ikke oppfatningen om at et lovforslag er det rette virkemiddelet for å nå målet om å fase ut bruk av dyr i forskning og utdanning.»