Tverrfaglig seminar: Magnus Lagabøters Landslov 1274-2024

Magnus Lagabøters Landslov fyller i år 750 år. Siden 2010 har det særlig i regi av Landslovsprosjektet foregått omfattende forskning og formidling om denne helt sentrale lov i norsk historie. Landsloven gjorde Norge langt på vei til en rettsenhet og står i sammenheng med enkelte andre større europeiske lovbøker fra høymiddelalderen. Landsloven er også en sentral historisk kilde for kunnskap om det norske høymiddelaldersamfunnet. Landsloven var virksom rett frem til 1687 da Christian V’s Norsk Lov kom til. Det Norske Videnskaps-akademi markerte Landsloven med et tverrfaglig seminar. Gjennom ni foredrag ble mange sider av Landsloven belyst av innledere som alle har stått sentralt i forskningen om Landsloven det siste tiåret.