Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap

Antisemittisme i Norge – før og nå

Åpent
Akademiet, Drammensveien 78

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterte til Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv.  Historikere, jurister og samfunnsvitere presenterte ny forskning og debattere utfordringen for forskningen på dette temaet i dag.

Presentasjon av foredragsholdere

 

Bilde
Mont

Program

09.15 - 10.00    Kaffe og registrering
10.00 - 10.15    Preses Hans Petter Graver, ønsket velkommen og introduserte statssekretær Anne Karin Olli fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som åpnet symposiet. Deretter gav han ordet til visepreses og leder av Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap Gunn Elisabeth Birkelund

10.15 - 11.15    Tema: Grunnlovens § 2
Frode Ulvund: Norge 1814-1851: Antisemittisme bygd på ei konspirasjonsorientert grunnfortelling om minoritetar.
Spørsmål, kommentarer og svar
Kaffepause

11.45 - 13.15    Tema: Mellomkrigstid og okkupasjon
Ordstyrer: Terje Lohndal
Hans Petter Graver: Høyesterett under okkupasjonen
Kjetil Braut Simonsen: Mellomkrigstida
Øystein Sørensen: NS-regimet og jødene
Spørsmål, kommentarer og svar

13.15 - 14.15    Lunsj

14.15 - 15.00    Tema: Forskningens vilkår i dag
Ordstyrer: Gunn Elisabeth Birkelund
Hilde Henriksen Waage: Historieforskningens vilkår
Katrine Fangen: Samfunnsforskningens vilkår

Kaffepause

15.20 - 16.00     Tema: Holdningsundersøkelser
Ordstyrer: Hilde Sandvik
Ottar Hellevik: Hvordan måle holdninger ?   
Christhard Hoffmann: HL-senterets holdningsundersøkelser

16.00 - 17.00    Tema: Nåtid og framtid – hvor går vi?
Paneldebatt ved Irene Levin, Vibeke Moe og Cora Alexa Døving.

17.00 - 17.20    Tema: Nåtid og framtid – hva gjøres?
Guri Hjeltnes: Skolebesøkene på Holocaustsenteret og DEMBRA: Hva, hvorfor og hvordan?

Avslutning og oppsummering


Presentasjon av foredragsholderne
Frode Ulvund er professor i historie ved Universitetet i Bergen og har dei seinare åra særleg arbeidd med historiske spørsmål knytt til religionsfridom, religionspolitikk og korleis religiøse minoritetar har blitt framstilte som samfunnsfiendar i Norge frå 1700-talet til etterkrigstida.

Kjetil Braut Simonsen har en doktorgrad i historie fra Universitet i Oslo, og er ansatt som forsker ved Jødisk Museum i Oslo. Hans forskningsinteresser er antisemittismens historie, nasjonalsosialismens historie og okkupasjonshistorie. For tiden arbeider han med et prosjekt om antisemittismens historie i Norge etter 1945.

Øystein Sørensen, professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo. Særlige interesseområder: Politiske ideologier som liberalisme, kommunisme, fascisme, nasjonalsosialisme og islamisme. Har ledet flere større forskningsprosjekter, blant annet om norsk nasjonal identitetsutvikling, 1905 og rettsoppgjøret etter annen verdenskrig. Sist utgitte bok (sammen med Nik Brandal): Det norske demokratiet og dets fiender 1918-2018.

Hans Petter Graver, professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Har skrevet arbeider innen forvaltningsrett, europarett, rettsteori, rettssosiologi og rettshistorie. Leder nå forskningsprosjektet Judges under Stress, on the breaking point of judicial institutions.

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun har publisert en rekke bøker og artikler nasjonalt som internasjonalt om Norges forhold til Israel, Oslo-prosessen og årsakene til at det fremdeles ikke er noen fred mellom Israel, palestinerne og de omliggende arabiske statene.

Katrine Fangen er professor i sosiologi, for tiden også instituttleder for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Temaer hun jobber med for tiden er høyrepopulisme, hatprat, anti-innvandringsbevegelsen m.m.

Irene Levin er professor em. i sosialt arbeid ved OsloMet, Storbyuniversitetet. Hun har forsket på sosiale relasjoner på mange nivåer, inkl. nye familieformer. I de senere årene har hovedtema for forskningen vært historien om Holocaust og særlig taushet knyttet til dette tema. Hun er med i prosjektgruppa for HL-senterets intervjuundersøkelse.

Vibeke Moe er stipendiat og prosjektkoordinator ved HL-senteret. Hun forsker på antisemittiske holdninger og uttrykk samt muslimsk-jødiske relasjoner i dagens Norge. Hun har blant annet vært med i prosjektgruppen bak de to holdningsundersøkelsene om antisemittisme som HL-senteret gjennomførte i 2011 og 2017.

Cora Alexa Døving er forsker 1 på HL-senteret der hun arbeider innenfor feltet minoriteters vilkår i samtiden. Rasisme, islamofobi og antisemittisme er blant hennes forskningsområder

Christhard Hoffmann er professor i moderne europeiske historie ved Universitetet i Bergen og seniorforsker (i bistilling) ved HL-senteret. Hans forskningsinteresser har særlig fokus på transnasjonal migrasjon, antisemittisme og jødisk historie. Han er prosjektleder for NFR-prosjektet Shifting Boundaries: Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway (HL-senteret 2017-2021).

Ottar Hellevik er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt bøker om forskningsmetode, bl.a. Mål og mening. Om feiltolking av meningsmålinger, og bøker med analyser av data fra intervjuprosjektet Norsk Monitor. Er med i prosjektgruppa for HLsenterets intervjuundersøkelser.

Guri Hjeltnes, historiker og direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) siden 2012. Professor på Handelshøyskolen BI fra 2002, prorektor 2008-2010. Har publisert flere bøker om 2. verdenskrig, arbeider nå med en bok om Feldmann-saken.