Vitenskapsrådgivning for politikkutvikling:

Hva er en god vei mot en grønn framtid?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Vitenskapsrådgivning – Science advice

Kunnskapsbaserte innspill

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker å bidra til at beslutningstakere får kunnskapsbaserte innspill til sine prosesser.

DNVAs arbeid med vitenskapsrådgivning vil være en uavhengig stemme som gjør vitenskapelig kunnskap lett tilgjengelig som grunnlag for politikkutforming.

Vi vil særlig legge vekt på vitenskapsrådgivning der Akademiet er et bindeledd mellom miljøene som utvikler politikk på den ene siden og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget slik det forvaltes i de fremste nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøene på den andre siden.

Strategiske mål
Siktemålet er å styrke vitenskapens bidrag til utforming av offentlig politikk ved å: 

 • aktivere uavhengig og relevant kunnskap av høy kvalitet
 • belyse hvilke handlingsalternativer som kan være tilgjengelige og hvilke konsekvenser politiske valg mellom alternativene kan ha
 • skape arenaer for vitenskapelig informert dialog
 • bidra til den offentlige samtalen gjennom å organisere åpne møter

Vitenskapsrådgivning er èn av Akademiets tre hovedaktiviteter.

 

DNVA arbeider med vitenskapsrådgivning fordi:

 • Arbeidet med vitenskapsrådgivning er en uavhengig stemme som aktiverer forskningsforankret kunnskap til beste for landet, kulturen og befolkningen
 • Akademiets særlige styrke i dette arbeidet er dets
  - uavhengighet
  - et nettverk av fremtredende forskere
  - etablerte respekt i samfunnet

Internasjonalt

Akademiet deltar i flere internasjonale organisasjoner som arbeider med Science advice. 
Spesielt to internasjonale organisasjoner er aktuelle:

 • EASAC (European Academies Science Advisory Council) 
 • ALLEA (All European Academies)

Disse organisasjonene utarbeider rapporter om sentrale problemstillinger, som for eksempel forvaltning av jord, karbonutslipp fra transportsektoren, sirkulær økonomi og helsekonsekvenser av klimaendringer.

Akademiet arbeider internasjonalt på to måter: 

 • ved å bidra med fagfolk i internasjonale ekspertgrupper og foreslå problemstillinger til vurdering for nye rapporter
 • ved å hente ut kunnskap fra utvalgte rapporter og bearbeide materialet for norske forhold

Norske ekspertgrupper
For å finne ut hva som er av særlig betydning i norsk sammenheng, oppnevner Akademiet nasjonale ekspertgrupper som avgir relativt korte vitenskapsrådgivningsrapporter på norsk.
 
Mange typer møter
Akademiet arrangerer møter om aktuelle temaer for beslutningstakere; 
- åpne møter med nasjonale og internasjonale eksperter
- rundebordskonferanser
- workshops for mindre grupper.

Naturmangfold som vårt livsgrunnlag

Hvorfor har vi ikke lykkes så langt? Hva er dilemmaene? Hva skal til for å lykkes? Akademiets utvalg for vitenskapsrådgivning arrangerer onsdag 1. november et møte om naturmangfold. Kristin Halvorsen er møteleder. 

Møtet blir organisert i tre deler:

Del 1 – Dilemmaene
Hvorfor har vi ikke lykkes så langt? Hva er dilemmaene? Hva skal til for å lykkes?
Dialog med tre politikere, ledet av moderator Kristin Halvorsen.

Del 2 – Vitenskapen
Hva sier forskningen? Hvilken kunnskap har vi om hvordan ting burde ha blitt gjort?
Overordnet om klimakrisen som en del av naturkrisen
Dag O. Hessen: Dilemmaet vekstfilosofi: Hva legger vi i dette?
Gro S. Hanssen: Dilemmaet lokal vs nasjonal forvaltning

Del 3 – Framtiden
Ungdomspolitikerne
Hva gjør vi nå? Hvordan skal vi tenke nytt? 
Hvordan kan andre fagfolk enn naturvitere bidra til løsningen?

Bilde
Kristin Halvorsen (Foto: Cicero)
Kristin Halvorsen er moderator for møtet. (Foto: Cicero)

Saken blir oppdatert.

Lenke for påmelding kommer.