Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

Publikumsmøte om synteserapporten fra FNs klimapanel

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi / Drammensveien 78
Om klimapanelet

FNs klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) er et vitenskapelig organ som har som sin viktigste oppgave er å utføre regelmessige vurderinger og sammenfatninger av kunnskapsstatusen om klima og klimaendringer.

Panelet ble opprettet i 1988 av FNs miljøprogram (UNEP) og Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO).

Synteserapporten oppsummerer og sammenstiller hovedfunn fra alle IPCCs klimarapporter siden 2018. Den gir følgelig et godt et godt kunnskapsgrunnlag for nødvendig handling for å stoppe farlige klimaendringer.

AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023The IPCC finalized the Synthesis Report for the Sixth Assessment Report, utarbeidet under panelets 58. møte (Interlaken, Switzerland from 13.-19. mars 2023).

Informasjon til medier og presse i forbindelse med fremleggingen av rapporten.

Om Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

Bakgrunnen for opprettelsen av utvalget var et ønske fra Akademiets medlemmer om å ta opp et mer systematisk arbeid med forskningsetiske, metodiske og forskningspolitiske spørsmål knyttet til klima- og biologisk mangfold-forskning.

Utvalget ble opprettet i 2009. Medlemmene er fagpersoner som arbeider med relevante problemstillinger.

Medlemmer
Nils Chr. Stenseth, UiO (leder) 
Eystein Jansen, UiB
Odd O. Aalen, UiO
Geir B. Asheim, UiO
Christina Voigt, UiO
Rolf Anker Ims, UiT
Trond Iversen, MET
Anne Maria (Mia) Eikeset, Norges Bank Investment Management
Linda Nøstbakken, NHH
Bjørn Samset, CICERO
Øystein Hov, Akademiet
Ragnhild Freng Dale, Akademiet for yngre forskere (AYF)
Jens Ulltveit-Moe, næringslivsleder

Aktuelle saker

Les mer fra Miljødirektoratets framlegging i mars 2023.

NRK: FNs klimapanel sender en «siste advarsel»: – Nå teller alle valg! (21.03.2023)

FN-sambandet (21.03.2023)

Naturvernforbundet (20.03.2023)

Teknisk Ukeblad (20.03.2023)

Forum for miljø og utvikling

IPCCs synteserapport gir et solid grunnlag for beslutningstakere om å intensivere innsatsen for å håndtere klimaendringene og redusere deres alvorlige konsekvenser. I dette møtet spør vi forskere og politikerne om hvordan det står til i Norge med dette arbeidet.

Praktisk informasjon

Møtet er åpent for alle.

Meld deg på møtet.

Møtet tas opp og publiseres på Akademiets YouTube-kanal i etterkant.

Prosjektleder: Pål Pettersen

IPCC’s synteserapport, utgitt i 2023, er en omfattende vitenskapelig vurdering av klimaendringer og deres påvirkning på planeten vår.

Rapporten er basert på forskningsfunn fra tusenvis av klimaforskere over hele verden og gir en oppdatert oversikt over klimaendringer, konsekvensene av disse endringene og mulige tiltak for å begrense dem.

Hovedfunnene inkluderer bekreftelsen av at menneskelig aktivitet, spesielt utslipp av klimagasser som karbondioksid, metan og lystgass, er hovedårsaken til den pågående globale oppvarmingen. Rapporten fremhever også økende risikoer knyttet til ekstremvær, havstigning, tap av biodiversitet og matsikkerhet.

Rapporten understreker særlig behovet for raske og betydelige reduksjoner i utslipp av klimagasser for å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå, og den peker på at det fremdeles er et betydelig gap mellom hvor vi er og hvor vi burde være i forhold til ambisjonene nedfelt i Parisavtalen.

Se opptaket: 

Program

Bilde
Nils Christian Stenseth. Foto: Eva C. Simensen
Nils Christian Stenseth er leder for Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk. (Foto: Eva C. Simensen)

•    Innledning ved Nils Chr. Stenseth, leder for Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk (UiO, DNVA).

•    Hovedbudskapene i FNs klimapanels synteserapport  ved Jan Fuglestvedt (CICERO) 

•    Gapet mellom regjeringens 2030-målsetninger for reduksjon av klimautslipp og hva som er mulig å oppnå ved Birgitte Laird (Miljødirektoratet)

•    Behovet for koordinering av ulike samfunnssektorer i forhold til Klima- og miljøtiltak ved Taran Fæhn (SSB)

•    Equinors rolle i energiomstillingen ved Hilde Røed (Equinor) 

Paneldebatt innlederne og politikere

Mathilde Tybring-Gjedde (H), Sveinung Rotevatn (V), Stig Schjølset(ZERO), Anja Bakken Rise (Framtiden i våre hender).

Medlemmer i Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk:

Bilde
Fotomontasje av deltakerne i paneldebatten om IPCCs synteserapport 2023