Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

Bilde
Illustrasjon klima

Utvalgets formål
Forskning på klima og biologisk mangfold er tema med store meningsforskjeller: et av hovedspørsmålene har vært hvordan man skal håndtere usikker kunnskap med hensyn til politiske beslutninger og kommunikasjon. Utvalgets overordnede mål er derfor å bedre kommunikasjonen mellom de forskjellige fagdisiplinene og mellom vitenskap og offentlighet.

Mandat
Mandatet til Det Norske Videnskaps-Akademis klimautvalg er å legge til rette for bedre faglig fundert formidling om klima- og økosystemspørsmål i mediene og arrangere vitenskapelige seminarer om bestemte temaer og problemer innenfor dette feltet

Utvalgets aktivitet baserer seg bl.a. på IPCC og IPBES og tar utgangspunkt i følgende  hovedpilarer:
1.    Diskutere kunnskap om og årsaker til global oppvarming/avkjøling.
2.    Diskutere virkninger av global oppvarming.
3.    Diskutere virkningene av tap av biologisk mangfold.
4.    Diskutere samspillet mellom global oppvarming tap av biologisk mangfold lokalt og globalt.
5.    Diskutere politiske, økonomiske og sosiale tiltak for å redusere oppvarming, tap av biologisk mangfold og skadelige konsekvenser.

Hensikten er å koble sammen ledende norske forskere fra natur- og samfunnsvitenskap og andre forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til klima og biologisk mangfold. Målsettingen er å gi alle bedre forståelse av hva man er enige om og hvor de viktigste uenigheter og usikkerheter ligger. På denne bakgrunnen vil forskerne også bli bedre i stand til å opptre klart og konsekvent i offentlige debatter.

Videre arbeider utvalget med å ta opp metodiske, etiske og politiske spørsmål til drøfting. Målet er å identifisere problemstillinger som kan motivere og initiere ny norsk forskning innenfor klima og biodiversitet.

Utvalgets arbeidsoppgaver består også av å arrangere offentlige møter og seminarer hvor aktuelle klima- og naturmangfoldsspørsmål blir allsidig belyst på en tilgjengelig og faglig velfundert måte – også for et bredt publikum.

Se intervju i NRK med leder av Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk, Professor Nils Chr. Stenseth, i forbindelse med lansering av IPCCs andre delrapport av 6. IPCC rapport:


Medlemmer i Klimautvalget (2019-2021)

 • Nils Chr. Stenseth, UiO (leder) 
 • Eystein Jansen, UiB
 • Odd O. Aalen, UiO
 • Geir B. Asheim, UiO
 • Christina Voigt, UiO
 • Rolf Anker Ims, UiT
 • Trond Iversen, MET
 • Anne Maria (Mia) Eikeset, Norges Bank Investment Management
 • Linda Nøstbakken, NHH
 • Bjørn Samset, CICERO
 • Øystein Hov, Akademiet
 • Ragnhild Freng Dale, Akademiet for yngre forskere
 • Jens Ulltveit-Moe, næringslivsleder

Bakgrunn
Bakgrunnen for opprettelsen av utvalget var et ønske fra Akademiets medlemmer om å ta opp et mer systematisk arbeid med forskningsetiske, metodiske og forskningspolitiske spørsmål knyttet til klima- og biologisk mangfold-forskning.

Utvalget ble opprettet i 2009. Det har i dag 12 medlemmer som er fagpersoner som arbeider med relevante problemstillinger.