Forskningsetisk utvalg

Bilde
Statue av rettferdighetsgudinnen Justitia
Foto: Pixnio

Utvalgets formål og bakgrunn

Forskningsetikk og god vitenskapelig praksis er emner som endrer seg raskt på den internasjonale arenaen. I dag er det særlig uredelighet, juks og tvilsom vitenskapelig praksis som står i fokus for den forskningsetiske debatten, noe som er forståelig på bakgrunn av en rekke alvorlige saker vi har sett de siste årene.

Interessen for disse spørsmål er økende, og flere og flere internasjonale organer arbeider aktivt med forskningsetiske retningslinjer. Men til tross for økt oppmerksomhet om forskningsetikk ser vi også negative trender. Den internasjonale vitenskapelige konkurransen skjerpes, og parallelt øker også antallet uredelighetssaker. Utviklingen gjør at man må tenke bredere enn tidligere, også fordi oppfinnsomheten tilsynelatende er uten grenser når det gjelder denne typen uredelighet. 

I dagens mediesamfunn kan saker om uredelig forskning komme raskt og dramatisk fram i media. Sterk personfokusering ved både berettigede og falske anklager gjør beredskap nødvendig. 

I Norge fikk vi ved lov i 2007 etablert organer som behandler spørsmål om uredelighet i forskning, nå forankret i forskningsetikkloven av 2017. Dette er organer som er viktige både for å forebygge forskningsjuks og for å behandle anklager om uredelighet. Loven legger ansvaret for behandling av slike saker på forskningsinstitusjonene.

Dette er bakgrunnen for at Det Norske Videnskaps-Akademi opprettet Forskningsetisk utvalg. Utvalget er et rådgivende organ for styret i saker som omhandler forskningsetikk.  

Utvalget

  • Kirsti Strøm Bull (leder), professor emerita ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
  • Narve Fulsås, professor i historie ved Universitetet i Tromsø
  • Deborah Oughton, professor ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU og direktør for CERAD
  • Ole Frithjof Norheim, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
  • Aud Valborg Tønnessen, dekan ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
  • Ole Mathias Sejersted, professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.
  • Sekretær for utvalget: Gro Havelin, e-post: gro.havelin@dnva.no, telefon 228 41 500 / Mobil 467 90 934

Utvalgsmedlem Ole Didrik Lærum, som var med på å starte utvalget, gikk bort i januar 2023. Les minneord her

Bilde
Portretter av utvalgets medlemmer

Mandat

Det Norske Videnskaps-Akademi er med sin tverrfaglige kompetanse en viktig premissleverandør for god vitenskapelig praksis og forskningsetisk bevissthet.

  • Forskningsetikkutvalget skal være Akademiets rådgivende organ i forskningsetiske spørsmål, og kan blant annet uttale seg i høringer som omfatter slike spørsmål.
  • Utvalget skal fremme oppmerksomhet om forskningsetiske spørsmål gjennom utadrettet virksomhet, deltakelse i samfunnsdebatten og ved å avholde møter.
  • Utvalget skal være i beredskap i tilfelle akademimedlemmer blir berørt av saker om uetisk adferd. Hvis et akademimedlem blir anklaget for vitenskapelig uetisk atferd, skal dette behandles på vanlig måte av eksisterende organer utenfor Akademiet. Utvalget skal imidlertid bidra med forslag til oppfølgingstiltak fra Akademiets side.

Åpne møter arrangert av Forskningsetisk utvalg

De dødes rettigheter 19. oktober 2023

Bør vi tenke nytt når neste pandemi rammer? 7. november 2022

Forskningsetiske gjengangere 22. november 2021

Open access: Muligheter og forskningsetiske utfordringer. 6. oktober 2020

Hvilket ansvar har de store institusjonene i å ivareta forskningsintegritet og opplæring i forskningsetikk? 3. oktober 2019

Helsedata og etiske utfordringer 5. november 2018

Når er forskningen uredelig? 12. mars 2018

Hva gikk galt i Macchiarini-saken? 27. november 2017

Retningslinjer

Etikkutvalget har utarbeidet følgende retningslinjer:

Forskningsetiske retningslinjer for priser som tildeles av Det Norske Videnskaps-Akademi

Retningslinjer for behandling av mulige brudd på vitenskapelige normer og tilfeller av vitenskapelig uredelighet som involverer Det Norske Videnskaps-Akademi.

Retningslinjer for Forskningsetisk utvalg som redelighetsutvalg for CAS

Rapport om utvalgets arbeid

Forskningsetisk utvalg, rapport om arbeidet 2017-2021

Høringsuttalelser fra utvalget

2024

Innspel til arbeidet med melding til Stortinget om forskingssystemet

2023

Høringsuttalelse til NENT august 2023