Komité for geomedisin

Komiteens formål og mandat
Geomedisin er vitenskapen om naturlige miljøfaktorers påvirkning på menneskers og dyrs helse. Komitéens interessefelt omfatter imidlertid også menneskeskapte faktorers betydning for helse, spesielt siden disse i mange tilfeller overlapper med de naturgitte.

Komitéen ønsker å fokusere på kjemiske og fysiske faktorer som påvirker helse, både naturgitte faktorer som sporelementer og stråling, og menneskespredde organiske og uorganiske miljøgifter, nanopartikler og radionuklider, enkeltvis og i blanding. Komitéen vil blant annet belyse matproduksjon og miljøendringer nasjonalt så vel som globalt, herunder de store samtidsutfordringene som ligger i intensivt jord- og havbruk med belastning på mikroorganismer, planter, dyr og mennesker.

Hovedmålet til komitéen er å fremme tverrfaglige diskusjoner innen interessefeltet ved å arrangere symposier. Vi vil stimulere til god vitenskap, forståelse og samarbeid mellom fagområder og dele kunnskapen i samfunnet.

Oversikt: Komitéens symposier og publikasjoner

Bakgrunn
Komitéen ble opprettet i 1984 på initiativ av professor Jul Låg. Komitéen er tverrfaglig og har representanter fra fagområder som human- og veterinærmedisin, kjemi, biologi, geologi og epidemiologi. Komitéen utgjør også styret i Det Norske Videnskaps-Akademis Fond for Geomedisin. Den leverer egen årsberetning.

Hovedmedlemmer av komitéen og fondsstyret:

 • Seniorforsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet (leder)
 • Professor Espen Bjertness, Universitetet i Oslo
 • Professor Trond Peder Flaten, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor emeritus Bal Ram Singh, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Tidl. direktør Frøydis Langmark, Kreftregisteret
 • Tidl. professor og fagdirektør Jan Alexander, Folkehelseinstituttet

Varamedlemmer:

 • Overlege Jan O. Aaseth, Sykehuset innlandet HF
 • Professor Geir Aamodt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Professor Brit Salbu, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Seniorforsker Helga R. Høgåsen, Veterinærinstituttet
 • Professor Trine Aulstad Sogn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Seniorforsker Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet