Høringsuttalelser

  • Akademiets høringsuttalelse til Langtidsplan for forskning og høyere utdannelse (2023 - 2032)

Ved innspill til langtidsplanen har Det Norske Videnskaps-Akademi spilt inn følgende tematiske punkter:

  1. Forskningens kvalitet
  2. Akademisk frihet
  3. Forskningens relevans

Sammenfattet peker høringsuttalelsen på hvordan forskning og akademias frihet ikke kan tas for gitt, heller ikke i Norge. Forskningen er et felles gode. Derfor er det viktig at vi hegner om akademias frie stilling ved tiltakene rettet mot sektoren.  

Les hele innspillet vårt her (PDF) (med ett vedlegg: preses' tale for årsmøtet 2021)

  • Rapport om særfinansiering av utsatte humaniorafag

Vi sammenfatter våre kommentarer i tre punkter: 
  - Samfunnsbehov
  - Definisjon
  - Finansieringskategori

Les hele innspillet (PDF)

  • Muliggjørende kulturer og Vitenråd

Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi
Høringsutalelse til NOU 2016:3 - Akademiet for yngre forskere (AYF) og Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)

I innspill til revisjon av Langtidsplanen foreslår Det Norske Videnskaps-Akademi blant annet to nye områder.

Muliggjørende kulturer er et perspektiv som bør reflekteres sterkere. Det er viktig å integrere humaniora og samfunnsfagene bedre i planen, mener DNVA. Det er viktig å utvikle kunnskap om mennesket som kulturvesen, om sosiale normer og verdier, om hvordan kultur og historie preger våre valg, hvordan språk er bærer av både sannhet og fordommer, og hvordan et flerspråklig samfunn påvirker mennesker og kultur.

De komplekse problemstillingene samfunnet står overfor krever både bred vitenskapelig tilnærming og høyt kvalifiserte anbefalinger til politikerne. Vi mangler i dag gode mekanismer for å gi kvalifiserte vitenråd til regjeringen. DNVA foreslår derfor at det opprettes et Vitenråd på Statsministerens kontor.

Oslo, 15.sept 2017

Les innspillet her (PDF)

  • Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Høringsutalelse til NOU 2016:3 - Akademiet for yngre forskere (AYF) og Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)

Oslo, 5.april 2016

Les innspillet her (PDF)

  • Finansiering av UoH sektoren 

Høring av rapport - Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Oslo, 9. februar 2015

Les innspillet her (PDF)

  • Lange linjer - kunnskap gir muligheter (Forskningsmeldingen)

Akademiets innspill i forbindelse med Stortingsmelding 18 (2012-2013) 

Oslo, 24. april 2013

Les innspillet her (PDF)

  • Klima for forskning

Akademiets innspill i forbindelse med forskningsmelding nr 30 (2008-2009)

Oslo, 26. mai 2009

Les innspillet her (PDF)