Julehilsen fra generalsekretæren

En arena for dialog

2022 har vist at Vitenskapsakademiet tilbyr en arena for dialog, formidling og vitenskapsrådgivning. Vi tar tak i temaer som er relevante i møte med samfunnsutfordringene. Slik oppsummerer generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund året i sin julehilsen.  

Bilde
Juletre i Vitenskapsakademiet og snø utendørs
Julen 2022 i Vitenskapsakademiet. Foto: Eirik F. Baardsen.

Vi går inn i julefeiringen med til dels dystre fremtidsutsikter. Pandemien er ikke over, selv om vaksinene har vært – og er – viktige. Det er kaldt ute, og energiprisene er høye. Hovedgrunnen til energikrisen er utvilsomt den russiske presidentens handlinger i 2022. Invasjonen av Ukraina. Innstramming av energiforsyningen til Europa. Og den siste tiden - systematisk terrorbombing for å sette Ukrainas kraftforsyning ut av drift. Dette rammer sivilbefolkningen – og er et klart brudd på menneskerettighetene og krigens spilleregler.

Tøffe prioriteringer
Assosiert med krig og energiforsynlingskrise er vi på vei inn i en økonomisk nedgangstid. Rentene stiger og inflasjonen er høyere enn på lenge. Vi som husker 1980-90-tallet synes kanskje ikke at dagens renter er avskrekkende høye, men for ungdom og mange barnefamilier betyr dette mye. Flere familier, også her hjemme, rammes av fattigdom og mange andre må prioritere tøffere enn man er vant med. Igjen ser vi betydningen av sivilsamfunnets innsats på en rekke områder, når statsbudsjettet er stramt og velferdsstaten ikke kan kompensere for dårlige tider. Det er ikke overraskende at alt dette får politiske konsekvenser. Vi bor i et land med høy tillit til politikerne, men vi ser at regjeringspartiene rammes hardt på meningsmålinger. Internasjonalt er bildet mer urolig. Vi er kanskje særlig opptatt av det som skjer i EU og i USA, men vi må ikke glemme resten av verden.

Arena for dialog
I henhold til vår strategi skal Akademiet være seg særlig bevisst vitenskapens nøkkelrolle i å identifisere og løse samtidens utfordringer. Det er også fremhevet at hele vitenskapssamfunnet må̊ mobiliseres i møte med de store samfunnsutfordringene. Så hva har vi gjort? Etter nesten to år med digitale møter pga. pandemien har det vært mye å ta igjen, og oppsummeringen viser at vi har hatt rundt 70 arrangementer i år. I tillegg til akademiforelesningene og formiddagsmøtene, har vi arrangert to store seminarserier i år hvor vi har lykkes med å lage arenaer for fruktbar dialog mellom forskere og politikere. 

Bærekraftig hav
 

Bilde
Karen Helene Ulltveit Moe i samtale med Ole Torp.
Karen Helene Ulltveit-Moe i samtale med Ole Torp. Hele samtalen kan sees på YouTube.

De store globale miljø- og havproblemene krever handling og myndighet på internasjonalt nivå, og vi har invitert en rekke politikere og fagfolk til å snakke sammen om fremtidens forvaltning av havet. Vi har hatt seks møter, hvorav ett under Arendaluken. Det siste møtet, ‘Hvem eier havets ressurser?’ ble svært dagsaktuelt. Karen Helene Ulltveit-Moe hadde ledet NOU-utredningen (2019) om skattlegging av havbruksvirksomhet, som ikke ble fulgt opp politisk. På møtet 16.11.22 var Ulltveit-Moe sammen med representanter for forskning, næring og andre. Bølgene gikk høyt, kan man fristes til å si, og det virker som om grunnrenteskatt innføres denne gangen, med visse justeringer. Ole Torp har vært kyndig moderator gjennom hele bærekraftserien som ligger samlet på YouTube.


Energisituasjonen i Europa – hva nå?
DNVA-NTVA Fellessymposium 2022. Bakgrunnen for denne serien er perioden med svært høye energipriser i Europa, som også har forplantet seg til høye strømpriser i Norge og store prisforskjeller mellom regioner. Tema er viktig både av klimamessige grunner og pga. krigen i Europa. Tilgangen på ren og konkurransedyktig energi er viktig for både omstillingen av det norske samfunnet og framtidig velferd. Også i framtiden kan tilgangen på ren strøm gi Norge konkurransefortrinn, men de siste årene har vi sett at kraftoverskuddet blir mindre og prisene blir høyere. Målet med seminar-serien har vært å diskutere og systematisere det tverrfaglige faktagrunnlaget knyttet til energisituasjonen i Europa. Vi har laget en oversikt over serien.
 

Fremragende forskning
Det har vært mye aktivitet knyttet til Abel- og Kavliprisene i år. Vi har hedret mottagere i år, og dessuten kom tidligere prismottagere - fra hhv 2020 (Kavli), og 2020 + 2021 (Abel) – også til Oslo. Fabelaktige, interessante og hektiske uker. Samarbeidet med Kunnskapsdepartementet og med Kavli Foundation var godt. 

Bilde
Gunn Elisabeth Birkelund lanserer matrapporten på Youngs.
Lansering av matrapporten i november på Youngs i Oslo. Foto: Marina Tofting

 

Vitenskapsrådgivning

DNVA har et eget utvalg som arbeider med vitenskapsrådgivning, og 23.11.22 ble rapporten Veier til et mer bærekraftig matsystem i Norge presentert på et godt besøkt møte. Flere av våre andre arrangementer tar også tak i tema som er relevante for å møte de store samfunnsutfordringene. La meg bare trekke frem to eksempler: Forskningsetisk utvalg arrangerte et møte (7.11.22) om hvorvidt vi bør tenke nytt når neste pandemi rammer, og i så fall hvordan?

Bilde
Stipendiatene i workshop under VISTA-dagene 2022.
Stipendiater og Inga Berre under Vista-dagen 2022. Foto: Ola Gamst Sæther. 

Og under VISTA-dagen (29.11.22) ble Nordsjøen løftet frem som en fremtidig ‘energi hub’.

 


Frihet, likhet og solidaritet
Vi går inn i julefeiringen med til dels dystre fremtidsutsikter. Det ukrainske flagget henger over inngangsdøren til Akademiet. Der henger det til Ukraina blir fritt. Litt lenger nede i Drammensveien står statuen «Fearless Girl» og stirrer trassig opp på den iranske ambassaden. Noen har satt et juletre ved siden av henne, pyntet med bilder av Mahsa Amini (22) som døde da hun ble arrestert av moralpolitiet i Iran. Det er viktig at vi markerer solidaritet med dem som sloss for frihet, likhet og brorskap. Julen er også tid for takknemlighet. I rollen som generalsekretær vil jeg gjerne takke alle som bidrar til aktivitetene i Akademiet. Uten dere er vi ingenting – sammen er vi sterke. 
På vegne av Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker jeg alle en riktig god jul! 

Gunn Elisabeth Birkelund
Generalsekretær