Bærekraftig hav - Se direkte

Havvind – fremtidens energiløsning, men til hvilken pris for det marine miljøet?

Åpent
Drammensveien 78 / strømmes på YouTube

BÆREKRAFTIG HAV

Over 70 prosent av jordens overflate er hav. Tidligere snakket man om verdenshavene – nå snakker vi om ett sammenhengende verdenshav. Store deler av dette økosystemet er fremdeles lite utforsket, og spesielt kunnskapen om dyphavets natur og rolle er lite kjent.

Norge har seks ganger mer hav enn land.

I forelesningsserien søker Akademiet svar på hvordan vi kan utnytte havets ressurser til fellesskapets beste på lang sikt. Serien belyser forskning, forvaltning og foredling av hav og viser fram vitenskapens bidrag til bærekraftig hav.

UN: Ocean decade 2021-2030. The science we need for the ocean we want

Akademiets forelesningserie Bærekraftig hav er støttet av Bergensen stiftelsen.

 

Nyhetssaker

Overraskende politisk enighet om havvind på Bærekraftmøtet i Arendal

 - Den blå skogen er viktigere enn vi tror

- Havet er i krise 

- Havets historie er global 

Møteserien om bærekraftig hav

9. mars: Hvordan kan Havpanelet være redningen til verdenshavet?

20. april: Havets vegetasjon - hva skjer med den blå skogen?

16. juni: Havet, mennesket og historien

18. august: Vern og verdiskapning til havs (Arendalsuka)

28. september: Havvind – fremtidens energiløsning, men til hvilken pris for det marine miljøet?

16. november:  Å leve av og ved havet

Det er bred politisk enighet om havvindsatsning - men hva blir konsekvensene for det marine miljøet?

Se direkte: 

 

Praktisk informasjon

Strømmes direkte på på denne siden og Akademiets YouTube-kanal

Ønsker du å delta på møtet? Ta kontakt på e-post gro.havelin@dnva.no eller telefon 22841500

Regjeringen har lansert store ambisjoner for havvind: 30 GW som er av samme størrelsesorden som norsk vannkraft og 10 ganger større enn konkrete prosjekter som er satt i gang. Energi fra havvind regnes som langt bedre for miljøet enn alternativer på land.

Samtidig krever havvindutbygging enorme arealer og medfører høye kostnader. Forskere har også pekt på potensielt svært alvorlige konsekvenser for fugl og fisk.  

Kan vi være sikre på at havvindsatsning er den beste løsningen, eller risikerer vi at at konsekvensene for det marine miljøet blir for store?

Vi har invitert Finn Gunnar Nielsen, som er professor ved UiB med havvindenergi som spesialfelt og direktør ved Bergen Offshore Wind Centre (BOW), Bente Pretlove, programdirektør ved Ocean Space Programme (DNV), fugleforsker Anna Nilsson fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Lise Doksæter Sivle fra Havforskningsinstituttet, som forsker på hvordan menneskeskapt støy påvirker livet i havet. 

 

Bilde
Innledere møte om havvind
Finn Gunnar Nielsen (UiB), Lise Doksæter Sivle (HI), Anna Nilsson (NINA, Bergen) og Bente Pretlove (DNV)

Innledere

Finn Gunnar Nielsen er professor ved Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Hans spesialfelt er havvindenergi. Han er også direktør for Bergen Offshore Wind Centre (BOW) som er et tverrfaglig senter som forsker på relevante tema innen energi fra havvind, fra meteorologi, via vindturbiner til juridiske problemstillinger. Han har en Dr.ing. (PhD) grad i marin hydrodynamikk fra NTNU (1980). Før han tiltrådte i full stilling ved UiB i 2016, har han hatt bistillinger som professor ved NTNU og UiB i mer enn 20 år. Han var da ansatt ved Norsk Hydro, senere Statoil (nå Equinor) forskningssenter. Blant annet ledet han forskningsgruppen som utviklet verdens første fullskala flytende havvindturbin, Hywind, som ble installert i 2009.

Anna Nilsson er forsker ved Norsk institutt for naturforskning i Bergen. Hun er økolog og spesialisert på hvordan miljøet påvirker fugl, deriblant hvordan havvind påvirker sjøfugler og trekkfugler. Anna har doktorgrad i zooøkologi fra Lunds universitet i Sverige på fugletrekk. Siden hun flyttet til Norge, har hun ledet flere forskningsprosjekt på effekter av klimaendringer på fugl. De siste årene har hun fremfor alt arbeidet med hvordan vindkraft både på land og til havs påvirker fugl.

Lise Doksæter Sivle jobber som forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen, hvor hun forsker på hvordan menneskeskapt støy i havet påvirker dyra som lever her. Hun tok doktorgrad i 2011 på hvordan kraftig lyd fra militære sonarer påvirker adferd hos hval og sild. Lise har ledet flere forskningsprosjekter om hvordan lyd fra seismikk, som brukes i leting etter olje og gass, påvirker adferd som beiting og gyting hos ulike fiskeslag. I forbindelse med Norges satsing på havvind har hun de siste 2 år også arbeidet med hvordan lyd fra vindturbiner til havs påvirker fisk og hval. Lise jobber også mye med rådgivning til myndighetene om hvordan støy i havet påvirker marine økosystemer.

Bente Pretlove er Programdirektør for Ocean Space i Det Norske Veritas (DNV). I denne rollen leder hun DNVs forskningsinnsats knyttet til bærekraftig utvikling av havbaserte næringer. Bente har hatt en rekke ulike stillinger i DNV med fokus på klimaendringer, bærekraft og miljøledelse. Hun er medlem av det internasjonale UN Ocean Decade Advisory Board og den norske nasjonalkomiteen for tiåret. Hun har også vært nestleder for Blue Growth i EUs teknologiplattform Waterborne. I flere år har Bente representert DNV i sentrale næringslivsinitiativer som FNs Global Compact Ocean Stewardship Coalition og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Bente Pretlove har en Master grad i Chemical and Bioprocess Engineering og en doktorgrad i miljøsystemanalyse fra University of Surrey (UK).

Bilde
Journalist Ole Torp og preses Lise Øvreås (Foto: Thomas Eckhoff)
Journalist Ole Torp og preses Lise Øvreås (Foto: Thomas B. Eckhoff).

Ole Torp er programleder, og møtet strømmes direkte fra Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Møtet inngår i serien Bærekraftig hav, som er en hovedsatsning for Akademiet i 2022, etter initiativ fra preses Lise Øvreås. 

Bergesenstiftelsen logo
Forelesningsserien er støttet av Bergesenstiftelsen.