Meddelselse 1:

Endringene i klima og naturmangfold forsterker hverandre

Et bærekraftig samfunn forutsetter både et stabilt klima og en robust natur. Klima- og
naturmangfold-problemene forsterker hverandre, og må derfor sees under ett.

Konsekvensene av klimaendringene blir stadig tydeligere, og mye tyder på at klimaforskere har vært for forsiktige i sine konklusjoner. Arter forsvinner også raskere og i større omfang enn tidligere antatt på grunn av klimaendringene, samt på grunn av forurensning og menneskers overutnyttelse og ødeleggelse av naturarealer. Det er en reell fare for at hele økosystemer vil kunne bli dramatisk endret. Vi trenger gjennomgripende samfunnsendringer i løpet av det neste tiår.

Forskning viser at klimaendringene og tap av biologisk mangfold henger nært sammen
og forsterker hverandre. Ikke desto mindre behandles klimaendringene og tap av biologisk mangfold i to forskjellige FN-panel: klimapanelet og naturpanelet. En slik fragmentering vanskeliggjør en bærekraftig forvaltning av jordas ressurser. Det Norske Videnskaps-Akademi har tatt et skritt for å avbøte dette ved å sette samlet fokus på klima og biologisk mangfold.

Endringene i klima og biologisk mangfold er nært knyttet til den historiske befolkningsveksten og overutnyttelsen av naturressursene. Den sterke koblingen mellom endringene i klimaet og i naturmangfoldet forsterker problemene vi er midt oppe i og gjør omleggingen av ressursbruken lokalt og globalt svært vanskelig. Forskning viser for eksempel at om en femdel av dagens globale energiforbruk, som nå stort sett dekkes av fossile brensler, skal dekkes av biobrensel, må rundt halvparten av alt jordbruksland og skogsarealer globalt tas i bruk til dette formålet. Dette viser på en dramatisk måte koblingen mellom klimaproblemet og biologisk mangfold. Løsningene må ivareta begge hensyn samtidig.

FNs naturpanel (IPBES) har nylig oppsummert de siste tiårs forskning på biologisk mangfold og økosystemtjenester, og konkluderer med at arealtap er den viktigste årsaken til at stadig flere arter dør ut. Her er det mange forsterkningseffekter, en av dem er at jordas evne til å ta opp og lagre karbondioksid reduseres når arter går tapt og økosystemer forringes.

FNs klimapanel (IPCC) finner at klimaendringene har direkte skadelige konsekvenser for økosystemene, særlig ved at det som før var sjeldne ekstremhendelser med tørke, flom eller stormer, stadig blir hyppigere. Men også mer gradvise prosesser som havnivåstigning og forørkning og spredning av fremmede arter og sykdommer forsterker tapet av stedegne arter og forringelsen av økosystemer.

Hans Petter Graver
preses i Det Norske Videnskaps-Akademi
og Nils Chr. Stenseth
leder for Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

Bilde
Biologisk mangfold reduseres, arter forsvinner og klimaet endrer seg raskere enn tidligere trodd.
Klimaet endrer seg mer og raskere enn tidligere antatt. Arter forsvinner fortere og i større omfang enn det vi tidligere har trodd. Blomstereng i Vesterålen. Foto: Kristin Bøhle