Vitenskapsrådgivning for politikkutforming: Deep-Sea Mining

Bilde
Deep-Sea Mining illustrasjonsbilder
Politikere må vurdere om utvinning av mineraler fra dyphavet er forenlig med beskyttelse av de marine økosystemene.
Bilde

Den internasjonale havbunnsmyndigheten ISA (International Seabed Authority) er opprettet under FNs havrettskonvensjon for å regulere mineralvirksomhet på området som er definert som havbunnen og undergrunnen utenfor grensene for nasjonal jurisdiksjon. ISA har tildelt letekontrakter for mineraler i dette området siden 2001, og utvikler en kode for gruvevirksomhet på havbunnen. 

ISA har mandat til å sikre effektiv beskyttelse av det marine miljøet mot skadelige effekter som kan oppstå fra gruvevirksomhet. Men samtidig pågår det en debatt om skaderne slik gruvedrift kan føre til. Det er også debatt om forslaget til regelverk er robust nok og om det gir effektiv kontroll. 

Flere europeiske land har gruvekontrakter med ISA, og Norge har åpnet for å utnytte mineraler innenfor vår egen eksklusive økonomiske sone og utvidede kontinentalsokkel. 

Beslutningstakere må vurdere om økonomisk press for å utvinne mineraler fra dyphavet er forenlig med beskyttelse av marine økosystemer og deres biologiske mangfold. 
 

Bilde
Vignette deep-sea mining
Bilde

 

Publikasjoner

1. EASAC Statement

Bilde
EASAC Statement cover
EASAC Statement cover

Debatten går om Deep-Sea Mining, både i EU og i de enkelte land. Derfor publiserte EASAC (European Academies Science Advicory Council) 8.6.2023 et Statement om gruvedrift på havbunnen.

Les EASACs statement her:
Deep-Sea Mining: assessing evidence on future needs and environmental impacts.

Preses i DNVA og biologiprofessor Lise Øvreås var med i arbeidet med statementet, og hun uttalte følgende etter at statementet var publisert: 

– Vi ber om stans i all jakt på mineraler på havbunnen inntil det er forsket mer på konsekvensene av slike inngrep. Norge må ta et internasjonalt initiativ til økt forskning om og forståelse av livet i dyphavet. Først når vi har tilstrekkelig kunnskap kan det vurderes å åpne for gruvedrift, sier preses i Akademiet og biologiprofessor Lise Øvreås.

Les hele saken på DNVAs nettside:
Ledende forskere advarer mot gruvedrift på havbunnen 

Høringsnotat
DNVA sendte inn EASACs statement som et høringsnotat til arbeidet med stortingsmeldingen Meld. St. 25 (2022–2023): 
Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel – opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane


2. UK-Norge: Bilateral workshop – Klimaendringene kan tvinge frem alvorlige naturinngrep

Bilde
RS-DNVA workshop report cover
Oppsummering fra workshop mellom Royal Society og DNVA.

DNVA har arrangert en bilateral workshop med Royal Society i Storbritannia hvor det ble sett nærmere på to tiltak som politisk kan tvinge seg fram som et resultat av klimaendringene:

  1. Utvinne mineraler på havbunnen (Deep-Sea Mining, DSM)
  2. Redusere solstrålingen ved jordoverflaten (Solar Geoengineering – spesielt Stratospheric Aerosol Injection, SAI)

Hvordan er det naturvitenskapelige og folkerettslige grunnlaget for slike tiltak? 

Hvis klimaendringene fortsetter å gripe om seg som nå, kan det politiske presset for å ta i bruk tiltak som disse øke. DSM er indirekte et energiomstillingstiltak for å redusere knapphet på metaller og mineraler, og SAI er en direkte intervensjon for å redusere innkommende solenergi til jord-atmosfæresystemet. 

Målet med workshopen var å publisere orienteringsdokumenter om temaene, til informasjon for beslutningstakere først og fremst i Storbritannia og Norge. 

 

Les oppsummeringen:
UK‑Norway: Bilateral workshop on science and the law of the environment

Les nyhetssak på dnva.no om workshopen